Aantal en soort verwijzingen

Deze pagina geeft inzicht in het deelnamepercentage van Plein 013 aan het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs in vergelijking tot het landelijk gemiddelde.

Daarnaast een uitsplitsing van de verwijzingen naar het speciaal onderwijs in de drie ondersteuningscategorieën Laag, Midden en Hoog. Ook hier wordt een vergelijk gemaakt met het landelijk gemiddelde.

Bron: Kijkglazen van OCW en Dashboard 2016

Ten opzichte van de landelijke deelname, nemen relatief veel kinderen van Plein 013 deel aan het speciaal basisonderwijs. Steeds minder kinderen worden verwezen naar het speciaal basisonderwijs. De gemiddelde deelname van Plein 013 daalt sneller dan het landelijk gemiddelde.

=============================================================

Ten opzichte van de landelijke deelname, nemen relatief veel kinderen van Plein 013 deel aan het speciaal onderwijs. Steeds minder kinderen worden verwezen naar het speciaal onderwijs. De gemiddelde deelname van Plein 013 daalt iets sneller dan het landelijk gemiddelde.

=============================================================

De grootste daling van het aantal kinderen in het speciaal onderwijs bij Plein 013 betreft de kinderen die vallen in de ondersteuningscategorie LAAG. Al voordat Passend onderwijs van start is gegaan (1 augustus 2014) is deze daling ingezet.

===========================================================

Het aantal kinderen binnen Plein 013 met een ondersteuningscategorie MIDDEN is aanhoudend flink hoger dan het landelijk gemiddelde. Het laatste jaar is bij Plein 013 een daling waarneembaar terwijl landelijk een lichte stijging te zien geeft.

=============================================================

Het aantal kinderen binnen Plein 013 dat is aangewezen op zorgzwaarte categorie HOOG is aanhoudend hoger dan landelijk gemiddeld. Op de teldatum 1-10-2012 heeft een sterke daling plaatsgevonden. Veel kinderen met categorie HOOG hebben toen de overstap naar het Voortgezet (speciaal) onderwijs gemaakt. Daarna is een stijging ingezet en vanaf 2014 is een daling ingezet. Ook in 2016 is het aantal kinderen dat bij Plein 013 een cat. Hoog krijgt toegewezen, hoger dan gemiddeld in Nederland.

=============================================================