De Zorgplicht

Plein013 > Partners > De Zorgplicht

Passend Onderwijs gaat over beter onderwijs. We willen dat leraren in de toekomst nóg beter kunnen inspelen op verschillen tussen kinderen. Passend onderwijs is daarom voor alle kinderen een goede zaak.

Passend onderwijs gaat in het bijzonder over kinderen die veel extra ondersteuning nodig hebben. Bijvoorbeeld omdat ze leer- of gedragsproblemen hebben of een specifieke beperking hebben die het leren ernstig belemmert. Voor de ouders van deze kinderen gaat er door Passend onderwijs veel veranderen.

De belangrijkste verandering voor deze ouders is dat scholen en schoolbesturen zorgplicht hebben. Ouders hoeven niet meer zelf op zoek naar een passende school. Deze plicht ligt voortaan bij de school waar het kind is ingeschreven.

Als er door de school of door de ouders vermoed wordt dat een kind veel extra ondersteuning nodig heeft dan wordt door de school, samen met de ouders, de ondersteuningsbehoefte van een kind in beeld gebracht. Wat heeft het kind nodig om te komen tot leren? Samen met de ouders wordt dan een plan gemaakt waarin staat wat de school gaat doen. Soms wordt daarin ook opgenomen wat de ouders thuis kunnen doen. School of ouders kunnen daarbij hulp inroepen van externe partners, bijvoorbeeld een expert van het samenwerkingsverband of een schoolmaatschappelijk werker om het gezin te ondersteunen.

Het kan zijn dat de school en de ouders tot de conclusie komen dat de ondersteuningsbehoefte van het kind zo groot is dat de school het kind niet kan bieden wat nodig is. Het is dan niet in het belang van het kind dat het kind langer op deze school blijft. De school heeft dan zorgplicht en moet een passende onderwijsplek voor het kind vinden waar het kind wél het onderwijs krijgt waar het recht op heeft. Dit kan een andere basisschool zijn of een speciale basisschool of een school voor speciaal onderwijs. Daarbij houdt de school zoveel mogelijk rekening met de wensen van de ouders. Als het de school is gelukt om een andere school te vinden dan meldt de school dit bij de ouders.

De zorgplicht ligt bij de school waar het kind is ingeschreven en geldt voor de hele periode dat een kind op die school zit. Dat betekent dat de zorgplicht al begint als ouders hun kind voor het eerst aanmelden.
Daarom gelden voor het aanmelden van kinderen de volgende wettelijke afspraken:
• Een kind moet 3 jaar zijn om te kunnen worden aangemeld op een school.
• Aanmelden op een school moet schriftelijk gebeuren door de ouders. Aanmelden moet minimaal 10 weken voor de eerste schooldag.
• Als ouders het vermoeden hebben dat hun kind extra ondersteuning nodig zal hebben, dan moeten ze dit melden bij de aanmelding. Ouders moeten ook alle relevante informatie (zoals onderzoeken en rapportages) aan de school doorgeven.
• De school heeft zorgplicht. Dit houdt in dat als de school de extra ondersteuning die noodzakelijk is niet zelf kan bieden zij overleg voert met andere scholen en de ouders een passende onderwijsplek aanbiedt waar het kind wèl het onderwijs krijgt waar het recht op heeft. Dit kan zijn een andere basisschool, een speciale basisschool of een school voor speciaal onderwijs. De school heeft hiervoor 10 weken de tijd.

Toelaatbaarheidsverklaring

Voordat een kind kan worden geplaatst op een speciale basisschool of een school voor speciaal onderwijs is de school wettelijk verplicht om hiervoor toestemming te vragen van het samenwerkingsverband (toelaatbaarheidsverklaring). Wij willen deze procedure zo kort mogelijk houden zodat het kind zo snel mogelijk het onderwijs kan krijgen wat nodig is.

Alle ouders melden hun kind aan bij een basisschool. Een uitzondering hierop maken we voor de ouders van kinderen die al op jonge leeftijd zijn aangewezen op veel extra ondersteuning. Dit zijn de kinderen die in onze regio begeleid worden door GGZ, MEE, JGZ, Loket Vroeghulp, Jeugdzorg, Sterk Huis, De Speelbergh en Kobalt. Deze ouders kunnen hun kind aanmelden bij een basisschool maar kunnen er ook voor kiezen om samen met de instelling te zoeken naar de meest passende onderwijsplek voor het kind. De instelling kan dan bij het samenwerkingsverband een verzoek doen tot bespreken. Hiermee voorkomen we onnodige bureaucratie.
Deze regel geldt ook voor de ouders van kinderen die op het speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs zitten en die komen wonen in onze regio.

Cluster 1 en Cluster 2

Voor kinderen die zijn aangewezen op extra ondersteuning op het gebied van taal- spraakontwikkeling en doofheid (cluster 2) en visusproblemen (cluster 1) geldt een andere procedure. Samenwerkingsverband Plein 013 kan geen toelaatbaarheidsverklaringen afgeven voor deze clusters en verwijst de scholen, ouders en instellingen dan ook eerst naar de commissie van indicatiestelling van het betreffende cluster. Cluster 1 en Cluster 2 hanteren nog de oude systematiek van de rugzak.