Projecten en voorzieningen

Schakelklassen

Schakelklassen zijn bestemd voor leerlingen in het basisonderwijs die te kampen hebben met taalachterstand. Het doel is om die leerlingen gedurende een schooljaar zodanig taalonderwijs aan te bieden dat zij daarna in staat zijn om het onderwijs op hun eigen niveau te kunnen vervolgen.

Goed Nederlands kunnen spreken en schrijven is heel belangrijk, zowel op school als in het dagelijkse leven. Sommige kinderen hebben echter zoveel moeite met de Nederlandse taal dat het andere leren daardoor ook niet goed gaat. Voor deze kinderen is de schakelklas bedoeld. In de schakelklas krijgen de kinderen gedurende een jaar extra les in taal in een kleinere groep. Het is gebleken dat door deze extra taalondersteuning de kinderen goed vooruit gaan. Ze hebben daar later veel plezier van.

Dankzij samenwerking tussen gemeenten en schoolbesturen hebben we de Schakelklassen in Tilburg e.o. op een bijzondere manier kunnen organiseren waarbij de basisscholen een centrale rol vervullen. Op deze website vindt u informatie over wat we in onze regio willen bereiken met Schakelklassen en hoe we dat organiseren.

Taalvisie
De Schakelklassen werken vanuit de drie pijlers van interactief taalonderwijs: betekenisvol leren, strategisch leren en sociaal leren. Van hieruit wordt de programmering vormgegeven. Wat houdt dit in? In de praktijk betekent betekenisvol leren dat:
-we zoveel mogelijk ervaringen op willen laten doen, door zoveel mogelijk zintuigen te prikkelen;
-we aan willen sluiten bij betekenisvolle ervaringscontexten;
-we kinderen willen prikkelen tot het opdoen van nieuwe ervaringen; -we zoveel mogelijk willen aansluiten bij de actualiteit; -we gedurende een bepaalde periode aan een thema willen werken. De pijler sociaal leren houdt in dat: -we samenwerkingsvormen tussen kinderen stimuleren; -spelsituaties voor kinderen inzicht bevorderend kunnen werken; -we interactie tussen kinderen bevorderen; -kinderen van en met elkaar kunnen leren. De pijler van het strategisch leren houdt in dat:
-we zoveel mogelijk verwoorden en visualiseren van wat we doen en leren;
-we veel reflecteren met de kinderen;
-we kinderen gevoelig maken voor het leren gebruiken van strategieën in zowel geïsoleerde als in toegepaste contexten.

Veel van de kinderen die een schakelklas bezoeken hebben naast een taalachterstand in de Nederlandse taal vaak ook een ervaringsachterstand. Sommige kinderen hebben totaal geen beeld bij en ervaring met bepaalde onderwerpen. Uitleg alleen is dan ook niet toereikend. Een krachtige leeromgeving waarin volop ruimte is tot het opdoen van ervaringen en beelden is dan ook een belangrijke voorwaarde.

Organisatie
De Schakelklassen van Plein 013 zijn op een bijzondere manier georganiseerd: de leerlingen en scholen kunnen gebruik maken van een trapsgewijze voorziening, namelijk: taalschool, taalklas, taalhulp en topklas.

Meer informatie bij Jet van Zantvoort, coördinator van de Schakelklassen.

j.v.zantvoort@plein013.nl

Telefoon: 013-21 00 13 3

Aanwezig ma t/m do

Dyslexie

Ondersteuning van kinderen met dyslexie hoort tot de basisondersteuning die op elke school aanwezig dient te zijn. De school heeft een protocol waarin te lezen is hoe de school de kinderen met lees- en spellingproblemen ondersteunt.

Plein 013 ondersteunt de scholen met netwerkbijeenkomsten voor leraren over het thema dyslexie. Daarnaast maakt Plein 013 het mogelijk dat scholen het programma Kurzweil in kunnen zetten voor dyslectische kinderen. Het programma wordt ook beschikbaar gesteld voor thuisgebruik. Plein 013 ondersteunt de scholen daarbij met trainingen voor leraren, ouderavonden en een uitgebreide bibliotheek met leesbestanden voor Kurzweil zodat dyslectische kinderen de lesstof in de klas beter kunnen volgen.

Sommige dyslectische kinderen komen in aanmerking voor behandeling. We spreken dan van ernstige enkelvoudige dyslexie (EED). Deze behandeling is opgenomen in de Jeugdwet. Dit betekent dat de gemeente verantwoordelijk is voor de toewijzing van deze behandeling. Meer hierover is te lezen in Infoblad Dyslexiezorg jeugdhulp regio Hart van Brabant [def]

Talent in Beeld

Talent in Beeld is een project waarmee het onderwijs aan excellente leerlingen wordt verbeterd. Het onderwijs dat aandacht geeft aan kinderen die aan de benedenkant uitvallen is al ver op orde. Het onderwijs voor excellente leerlingen is echter nog volop in ontwikkeling. Alle schoolbesturen voor het primair onderwijs nemen deel aan het project. Het project is er vooral op gericht dat scholen meer aandacht krijgen voor hoogbegaafde leerlingen en daar hun onderwijs beter op afstemmen. Talent in Beeld is dus vooral gericht op de vaardigheden van leraren en de scholen.

Talent in Beeld heeft de volgende doelen:

Het vergroten van de kennis en vaardigheden van leraren en basisscholen op het gebied van hoogbegaafdheid, zodat zij in staat zijn tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van hoogbegaafde leerlingen.

Een goed overzicht krijgen van alle ontwikkelingen op het gebied van hoogbegaafdheid en de aangeboden activiteiten in de regio Tilburg en deze kenbaar maken voor alle basisscholen van het samenwerkingsverband Plein 013.

Meer informatie bij Maartje van den Brand, Coördinator Talent in Beeld.

m.vd.brand@plein013.nl

Telefoon 013-21 00 13 5

Aanwezig op dinsdag, donderdag en vrijdag

 

 

Parelklassen

Een Parelklas is een voorziening in een reguliere basisschool bedoeld voor leerlingen met een verstandelijke beperking. Het IQ van deze leerlingen ligt tussen de 35 en 60, waarbij er geen sprake is van een bijkomende problematiek. De Parelklas geeft invulling aan Passend onderwijs aan leerlingen, die aangewezen zijn op zeer speciale hulp in een door ouders gewenste en meer thuisnabije situatie.

Met de Parelklassen wordt aan zeer moeilijk lerende kinderen optimale ontplooiingskansen geboden in een veilige, uitdagende en thuisnabije omgeving. Door een integrale aanpak van onderwijs en zorg worden de mogelijkheden van leerlingen optimaal benut en wordt de sociale cohesie van leerlingen in de school en in de wijk bevorderd.

Vanaf groep 1/2 kunnen leerlingen geplaatst worden in de Parelklas (ongeveer 8 leerlingen). De Parelklas is de basisgroep van het kind en van daaruit neemt het kind deel aan activiteiten in zijn integratieklas. Dat is een reguliere groep met leeftijdsgenoten. De leerling integreert in één groep en de integratieactiviteiten vinden plaats volgens een vast rooster. Deze integratieklas is gedurende zijn hele schooltijd dezelfde.

De leraar van de integratieklas en de Parelklas stemmen in overleg af wanneer en op welke momenten integratie mogelijk is. Dit is sterk afhankelijk van de individuele mogelijkheden van het kind en de integratieklas. Aan de integratie moet een duidelijk plan ten grondslag liggen. Hierdoor wordt een duidelijk en voorspelbaar schoolklimaat gecreëerd, waarbinnen leerlingen met hun mogelijkheden maximale resultaten kunnen halen.

Voor een juiste expertise wordt gebruik gemaakt van ondersteuning door ZML De Bodde en ambulant begeleiders vanuit REC cluster 3.

In nauw overleg tussen ZML De Bodde en de basisschool worden de leerlingen geselecteerd, immers niet voor elk zeer moeilijk lerend kind biedt een Parelklas de optimale mogelijkheden. De leerling moet in ieder geval integreerbaar zijn en geen langdurige of intensieve verzorging hebben.

In Tilburg zijn drie Parelklassen gerealiseerd:

Parelklas op basisschool De Wegwijzer

Parelklas op basisschool Tiliander

Parelklas op basisschool De Lochtenbergh

Aanmeldprocedure Parelklassen

Voor wie is de Taalhulp bedoeld?

Leerkrachten kunnen Taalhulp vragen voor leerlingen met een taalachterstand, waarbij de school handelingsverlegen is. Bij Taalhulp blijft het kind in de eigen klas en krijgt extra ondersteuning van de eigen leerkracht. De leerkracht wordt daarbij geholpen door een van de taalklasleerkrachten. De hulp is gericht op het geven van tips over de inrichting van een talige omgeving in een groep of t.a.v. taalaanbod en werkvormen. De leerlingen hebben geen beperkingen in hun ontwikkeling. De taalklasleerkracht kan hulp bieden als omgevingskenmerken een rol spelen. Zijn er kindkenmerken in beeld, dan zal hulp bij SO of een begeleidingsdienst ingeroepen moeten worden.

Organisatie
De ondersteuning wordt door taalklasleerkrachten gegeven in de vorm van collegiale consultatie. De Taalhulp is altijd gericht op een hulpvraag van een kind, die geformuleerd wordt door de leerkracht en/ of ib-er. Deze wordt ingevuld op het aanmeldingsformulier.

Er zijn kosten voor de basisschool aan verbonden: € 100.- per leerling.

Aanmelding
De school kan aanmelden met het aanmeldingsformulier dat de school kan downloaden van de binnenplaats van de Schakelklassen. Dit moet ondertekend zijn door de ouders. De taalklasleerkracht zal een afspraak maken op de basisschool voor een observatie en gesprek. De hulpvraag wordt definitief gemaakt. Er wordt gezamenlijk een plan van aanpak opgesteld met afspraken en activiteiten waarop de leerkracht zich wil gaan richten Na 6 weken is er een tweede gesprek waarin besproken wordt wat er gelukt is, waar men tevreden over is en of je ontwikkeling ziet. Het plan wordt zo nodig bijgesteld. Na 12 weken wordt de aanvraag geëvalueerd. De formulieren worden ter verantwoording naar de coördinator gestuurd.

Meer informatie bij Jet van Zantvoort, coördinator van de Schakelklassen

j.v.zantvoort@plein013.nl

Telefoon: 013-21 00 13 3

Aanwezig ma t/m do

Voor wie is de Taalklas bedoeld?

Kinderen die de Nederlandse taal al wel spreken, maar een grote achterstand hebben op het gebied van woordenschat en van technisch en/of begrijpend lezen, komen in aanmerking voor de Taalklas. De achterstand moet een belemmering zijn voor een succesvolle schoolloopbaan. (Zie verder de toelatingscriteria.) Leerlingen uit groep 4 t/m 8 kunnen deelnemen aan de Taalklas. In de Taalklas wordt thematisch lesgegeven in mondelinge en schriftelijke taal, technisch en begrijpend lezen en uitbreiding van de woordenschat, waardoor de leerlingen hun taalachterstand kunnen inhalen.

Organisatie

De Taalklas wordt georganiseerd binnen een cirkel van basisscholen bij een minimum van 7 leerlingen. Het is afhankelijk van het aantal aanmeldingen of er een taalklas bij u in de buurt is. De kinderen gaan 2 dagen in de week, op maandag en dinsdag, naar een taalklas, zo dicht mogelijk in de buurt. De overige dagen blijven zij in hun eigen groep op de basisschool. Naast het intensieve taalprogramma wordt er op maandag en dinsdag geoefend met de rekenstof die meegegeven wordt door de klassenleerkracht. De kinderen maken regelmatig uitstapjes of nemen deel aan een activiteit, welke met het thema te maken heeft. Op deze manier worden de behandelde thema’s betekenisvol en concreet. De samenwerking tussen de taalklasleerkracht en groepsleerkracht vinden we erg belangrijk. De groepsleerkrachten worden in het begin van het schooljaar uitgenodigd voor een informatieve bijeenkomst. Daar zullen afspraken gemaakt worden voor het onderhouden van contacten en doorgeven van rapportage. Ook voor de ouders is er aan het begin van het schooljaar een informatieve bijeenkomst. Wij vragen hen nadrukkelijk actief mee te werken aan het stimuleren van lezen, het gezamenlijk kijken van tv programma’s zoals tv-jeugdjournaal en het maken van het huiswerk.

Aanmelding

Aanmelding gebeurt altijd met toestemming van ouders. De school stuurt het aanmeldingsformulier in voor 1 april 2014. Er zijn kosten voor de basisschool aan verbonden: € 400.- per leerling. De gemeente Tilburg draagt automatisch bij in de kosten van de Taalklas. Voor de scholen uit de andere gemeenten geldt dat de betreffende gemeente akkoord moet gaan met een bijdrage van 2.600,- per leerling. De coördinator en directeur van Plein 013 nemen het besluit tot toelating. Zij kunnen de basisschool om toelichting vragen bij twijfel. Toelating: De leerling heeft een grote taalachterstand op het gebied van woordenschat en van technisch en/ of begrijpend lezen. Deze achterstand belemmert de leerling in zijn of haar schoolloopbaan. Voorwaarde voor deelname aan de Taalklas is dat er geen sprake is van een onder gemiddelde intelligentie of van een leerstoornis (dyslexie). De leerling beschikt over voldoende motivatie en werkhouding en er is geen sprake van gedragsproblematiek. De ouders zijn, naar het oordeel van de school betrokken bij plaatsing in de Taalklas. De criteria staan vermeld op het aanmeldingsformulier. Bij twijfel m.b.t. aanmelding kunt u contact opnemen met de coördinator.

Als na aanname de ouders en/of school de leerling terugtrekt, wordt de vergoeding van € 400.- aan de school in rekening gebracht.

Meer informatie bij Jet van Zantvoort, coördinator van de Schakelklassen

j.v.zantvoort@plein013.nl

Telefoon: 013-21 00 13 3

Aanwezig ma t/m do

Voor wie is de Taalschool bedoeld?

De taalschool is bedoeld voor leerlingen die de Nederlandse taal niet of nauwelijks beheersen. De kinderen komen rechtstreeks uit het buitenland. De taalschool streeft er naar de leerling op een zodanig niveau te brengen dat zij de lessen in de reguliere groep kunnen volgen. De leerlingen krijgen les in mondelinge en schriftelijke taal gedurende de hele week. Tijdens rekenen komen rekenbegrippen expliciet aan bod. Als de leerling een voldoende niveau heeft bereikt, kunnen de ouders een afspraak maken met een reguliere basisschool voor plaatsing. De taalschoolleerkracht zorgt voor een warme overdracht naar de basisschool.

Organisatie

De taalschool is een aparte groep verbonden aan een basisschool, waar de leerlingen van 6 tot en met 12 jaar les krijgen gedurende de hele week. Er zijn 8 basisscholen in Tilburg waaraan een taalschool verbonden is: basisschool De Sleutel, basisschool De Regenboog, basisschool De Vlashof in Tilburg-Noord, basisschool St. Hubertus, basisschool Antares, basisschool De , basisschool Jeanne d’Arc, in Tilburg-West en basisschool De Zuidwester en basisschool Don Sarto in Tilburg-Zuid. De kinderen gaan zo thuisnabij mogelijk naar school, tenzij een groep vol is (maximaal 20 leerlingen). Dit gebeurt altijd in overleg met de ouders. In elke groep is een leerkracht en een onderwijsassistent(e) aanwezig. Er zijn kosten voor de basisschool aan verbonden: € 3.000.- per leerling. De gemeente Tilburg draagt automatisch bij in de kosten van de Taalschool. Voor de scholen uit de andere gemeenten geldt dat de betreffende gemeente akkoord moet gaan met een bijdrage van 4.400,- per leerling.

Aanmelding

U kunt contact opnemen met een van de coördinatoren van de Schakelklassen voor een afspraak voor inschrijving. Inschrijving gebeurt op de basisschool waar de taalschool aan verbonden is en waar de leerling geplaatst wordt. Toelating: Mocht een leerling bij inschrijving al beschikken over een redelijke Nederlandse taalvaardigheid, kan de coördinator besluiten om de eindtoets Mondeling Nederlands af te nemen om te beoordelen of een reguliere plaatsing passender is. In overleg met de basisschool wordt de beslissing genomen en met de ouders besproken.

Meer informatie bij:

 

Jet van Zantvoort, coördinator van de Schakelklassen

j.v.zantvoort@plein013.nl

Telefoon: 013-21 00 13 3

Aanwezig ma t/m do

 

Maaike Delfgaauw, coördinator van de Schakelklassen

m.delfgaauw@plein013.nl

aanwezig: ma t/m wo, do en vr tot 14.00 u

Voor wie is de Topklas bedoeld?

Voor de leerlingen die op het punt staan om de overgang naar het voortgezet onderwijs te maken is de topklas georganiseerd. De kinderen hebben de capaciteiten, motivatie en inzet om naar vmbo-tl, havo of vwo te gaan, maar de taalachterstand belemmert hen bij de overgang naar de vorm van voortgezet onderwijs die bij hun capaciteiten past. Het is bedoeld voor leerlingen met een niet-Nederlandse dan wel niet-Nederlandstalige achtergrond. Na een jaar topklas kan de leerling instromen op het niveau dat bij hem of haar past, doch minimaal VMBO-T.

Organisatie

De Topklas is vanaf 1 augustus 2014 gehuisvest in basisschool Jeanne d’Arc aan de Le Bourgetstraat 21 te Tilburg. De leerlingen krijgen les van 2 leraren. Deze locatie is centraal gelegen en voor de leerlingen goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Leerlingen blijven ingeschreven op hun basisschool, zodat de tijd die ze doorbrengen in de topklas niet meetelt voor de verblijfsduur op het middelbaar onderwijs. De leerlingen doen mee met een aantal activiteiten op deze school (pauzes, vieringen, vakantierooster, sportdag) waardoor de leerling zich betrokken voelen bij de rest van de school. De ouders van de leerlingen betalen geen schoolgeld of boekengeld. De leerling blijft ingeschreven op de basisschool van herkomst. Er zijn kosten voor de basisschool aan verbonden: € 3.000.- per leerling. De gemeente Tilburg draagt automatisch bij in de kosten van de Topklas. Voor de scholen uit de andere gemeenten geldt dat de betreffende gemeente akkoord moet gaan met een bijdrage van 4.400,- per leerling.

In aanmerking voor de topklas komen leerlingen uit groep 7, groep 8 en eerste klas VO.
Er wordt veel thematisch gewerkt met de nadruk op de Nederlandse taal.

Aanmelding

Aanmelding gebeurt door de basisschool uiteraard met toestemming van ouders en leerling. Dat betekent dat ouders en kind niet zelf aanmelden. Aanmelding gebeurt bij de coördinator van de topklas Tilburg met het aanmeldformulier dat u kunt vinden op deze website.

De leerlingen stromen na de topklas direct in bij de leerweg van het VO die bij hen past. Ouders kunnen informeren bij Jet van Zantvoort, coördinator van de Schakelklassen. Het is belangrijk dat de ouders achter de keuze van de topklas staan.

De leerlingen worden door de basisschool met toestemming van de ouders aangemeld vóór 15 maart middels het aanmeldingsformulier.

Toelating

De coördinator van de topklas en de directeur van Plein 013 bepalen of een leerling wordt toegelaten tot de Topklas. Soms is extra informatie van de groepsleerkracht wenselijk en wordt er contact opgenomen. Hierbij maken we gebruik van de volgende criteria:

 • Argumenten van de leerkracht van groep 8 dat het nog niet halen van een vmbo-tl/havo/vwo advies veroorzaakt wordt door een taalachterstand welke met een jaar topklas kan worden weggewerkt. De toetsgegevens bevestigen zowel de taalachterstand als de cognitieve capaciteiten.
 • De leerkracht van groep 8 geeft een advies vmbo-tl, havo of vwo, mits de topklas gevolgd wordt.
 • Niet alleen de ouders maar ook de basisschool stemt in met een plaats in de topklas (formeel blijft de leerling namelijk een jaar langer ingeschreven op de basisschool).
 • De leerling én de ouders zijn gemotiveerd om de topklas te volgen cq. te laten volgen. Er moet sprake zijn van een goed contact tussen leerkracht groep 8 en de ouders van de leerling.
 • De leerling dient qua gedrag en sociaal-emotionele ontwikkeling binnen de organisatie van de klas te passen.
 • De leerling is bij aanvang van de topklas niet ouder dan 13 jaar (op 1 oktober van het desbetreffende jaar)

Consequenties voor de basisscholen

De leerlingen van de Topklas blijven formeel ingeschreven op de basisschool. Welke consequenties heeft dit voor de basisschool?

 • Omdat de leerling in de basisschool blijft ingeschreven ontvangt de basisschool de bekostiging van de minister. De school betaalt daarom aan de schakelklassen een financiële bijdrage van € 3000.- per leerling.
 • Bij strikt formele aangelegenheden kan een beroep op de basisschool gedaan worden bij bijvoorbeeld extreem verzuim, schorsingen of het verwijderen van leerling uit de topklas. Er wordt dan samenwerking bij de basisschool gezocht.

Er zal 2 keer per jaar een terugkoppeling naar de basisscholen plaatsvinden met betrekking tot de vorderingen van de leerling.

Meer informatie bij Jet van Zantvoort, coördinator van de Schakelklassen

j.v.zantvoort@plein013.nl

Telefoon: 013-21 00 13 3

Aanwezig ma t/m do

TaalTuin

De TaalTuin is een vorm van schakelklassen georganiseerd binnen de eigen school en bedoeld voor kinderen uit groep 3 of groep 4 of een combinatie daarvan. Met de Taaltuin wordt, binnen de eigen school, een programma aangeboden dat leidt tot het verminderen van taalachterstand bij kinderen. Tevens vindt een onderwijskwaliteitsverbetering op taalgebied plaats. Wat houdt De TaalTuin concreet in?

Een vaste leerkracht van de eigen school begeleidt een groepje van minimaal 8 leerlingen met een taalachterstand uit groep 3, groep 4 of een combinatie hiervan, gedurende 8 uren per week op vaste tijdstippen, in een apart daarvoor ingerichte ruimte in de school. Het doel van de TaalTuin is meer dan de gemiddelde progressie te halen.

Welke voorwaarden worden gesteld om deel te kunnen nemen?

 • De school heeft minimaal 8 leerlingen met een taalachterstand uit groep 3 en/of groep 4, die een vaste groep gaan vormen gedurende een schooljaar met minimaal 8 contacturen per week. Zij worden begeleid door één en dezelfde leerkracht in een apart daarvoor  ingerichte ruimte in de eigen school .
 • De leerlingen hebben een aantoonbare taalachterstand (bijvoorbeeld V of IV op Cito Woordenschattoets), maar geen tot dan toe aangetoonde of vermoede sociaal-emotionele problemen en cognitieve achterstand.
 • De leerkracht heeft een woordenschattraining gevolgd of gaat deze volgen en neemt deel aan de netwerkbijeenkomsten die 4 keer per jaar georganiseerd worden.
 • De leerkracht is op de hoogte van de programma’s, het curriculum en de thema’s die in de groepen 3 en 4 gebruikt worden en sluit hierbij zoveel mogelijk aan. Op die manier wordt een doorgaande lijn bewerkstelligd. De lessen zijn een verdieping-uitbreiding-herhaling van de lessen / thema’s die in de basisgroepen worden aangeboden en zijn vooral gericht op woordenschatuitbreiding.
 • Ouders moeten toestemming geven voor deelname.

Deelname aan de TaalTuin brengt een aantal verplichtingen met zich mee voor de deelnemende school:

 • Twee keer per jaar deelname aan een overleg met de directeuren en/ of taalcoördinatoren van de deelnemende scholen (regiegroep)
 • De school werkt planmatig aan de verbetering van de taalachterstanden.
 • Aanleveren van resultaten van de leerlingen die deelnemen aan De taaltuin voor lange termijn onderzoek.
 • Vier keer per jaar deelname aan netwerkbijeenkomsten door de leerkrachten van De TaalTuin.

TaalTuinen Schakelklassen Plein 013

 

Meer informatie bij Jet van Zantvoort, coördinator van de Schakelklassen

j.v.zantvoort@plein013.nl

Telefoon: 013-21 00 13 3

Aanwezig ma t/m do

Schoolmaatschappelijk Werk

Dankzij financiële steun van de gemeenten kan PLein 013 voor alle basisscholen Schoolmaatschappelijk Werk organiseren. Dit houdt in dat op elke basisschool van Plein 013 Schoolmaatschappelijk Werk deel uitmaakt van het zorgteam. De beschikbaarheid van uren is afhankelijk van de bijdrage van de betreffende gemeente.
Het Schoolmaatschappelijk Werk wordt in opdracht van de gemeenten Alphen-Chaam, Goirle, Hilvarenbeek, Oisterwijk en Tilburg uitgevoerd door het Instituut Maatschappelijk Werk (IMW) en Juvans.
De taken van de schoolmaatschappelijk werker liggen op drie terreinen:

 • Schoolondersteuning
 • Hulpverlening aan ouders en kinderen
 • Toeleiding naar speciale en geïndiceerde zorg

Met de school wordt afgesproken hoe hier invulling aan gegeven wordt. Te denken valt aan:

 • Consultatie bieden aan het zorgteam en leerkrachten rond signaleren van en omgaan met zorgleerlingen en hun ouders.
 • Screening en probleemverheldering bieden bij een gesignaleerd complex probleem, op basis van gesprekken met leerkrachten, ouders en evt. kinderen.
 • Bieden van informatie en advies en kortdurende, lichte vormen van pedagogische- en psychosociale hulpverlening aan ouders/gezinnen.
 • Toeleiden van ouders/kinderen naar (gespecialiseerde) vormen van lokale zorg, zoals opvoedingsondersteuning of maatschappelijke dienstverlening, of (bureau) jeugdzorg.
 • Specifieke deskundigheid bij probleemtaxatie inbrengen in (relevante) zorg overleggen binnen de school.

Playing for Success

Playing for Success is een naschools programma voor kinderen. Om sociaal-emotionele redenen loopt het op school, soms tijdelijk, minder lekker dan je verwacht. Het kind zit niet lekker in zijn vel. Playing for Success kan dan mogelijk bijdragen aan een betere motivatie, beter zelfbeeld, meer weerbaarheid en meer zelfvertrouwen.

Kinderen zijn van nature gemotiveerd om te leren. Negatieve ervaringen kan die motivatie verminderen en zorgen voor een verkeerd zelfbeeld. Het zelfvertrouwen neemt af en ze gaan er zelf in geloven dat ze niet goed kunnen leren.

Playing for Success neemt leerlingen mee naar een uitdagende en inspirerende plek buiten school. Tien tot twaalf weken lang doen ze er zoveel mogelijk positieve leerervaringen op zodat ze kunnen werken aan hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Ze werken samen aan spannende opdrachten in een echte wow-omgeving, het Willem II stadion in Tilburg.

Het innovatieve programma, de intensieve begeleiding en de bijzondere omgeving; Playing for Success daagt leerlingen uit, stimuleert en prikkelt tot betere prestaties. Want als kinderen ontdekken dat ze wél kunnen leren en dat leren ook nog leuk is, krijgen ze hun zelfvertrouwen terug en nemen hun schoolprestaties vaak vanzelf toe.

Naast beroepskrachten (leraren), zorgen enthousiaste stagiairs en stagiaires voor een persoonlijke begeleiding. Ook zij vinden het een uitdaging om aan dit bijzondere programma mee te doen. Rolmodellen zetten zich met plezier in voor het leercentrum en de kinderen! Het is niet moeilijk voor te stellen dat leren bij Playing for Success een feest is. Wij noemen het: leren met een WOW-factor.

Kinderen uit groep 6, 7 en 8 en die voldoen aan de criteria kunnen door de school worden aangemeld om aan Playing for Success deel te nemen. De activiteiten zijn zowel voor jongens als meisjes. Er zijn groepen op maandag- dinsdag- en woensdagmiddag, steeds na schooltijd. De kinderen gaan dan 10 weken aan de slag met allerlei samenwerkingsopdrachten waarbij taal-, begrijpend lezen, rekenen en ICT gerelateerde opdrachten mede centraal staan naast de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Aan welke kinderen denken we?
Playing for Success is vooral bedoeld voor kinderen uit groep 6, 7 of 8 met een laag zelfbeeld, weinig zelfvertrouwen, of kinderen die weinig weerbaar zijn.

Kosten
Playing for Success wordt bekostigd door schoolbesturen, voetbalclub Willem ll en sponsoren.

Werkwijze
We werken op een oplossingsgerichte manier waarbij de inbreng van het kind leidend is voor hun leerdoel. De leerling stelt dus een persoonlijk leerdoel op. Om een optimaal resultaat op dit leerdoel te behalen gebeurt dit in samenwerking met ouders en leerkrachten.

Deelname vindt plaats op vrijwillige basis. Dit is een belangrijke slaagfactor van Playing for Success. Kinderen zijn gemotiveerd omdat ze zelf voor Playing for Success kiezen. Bij de start worden afspraken gemaakt met de ouders onder andere over de aanwezigheidsplicht. Deelname is dus vrijwillig, maar niet vrijblijvend!

Zie ook de website: http://www.playingforsuccess.nl

Meer informatie bij Cobi Brouwers, coördinator.

c.brouwers@plein013.nl

Telefoon 013-21 00 13 2

Aanwezig op maandag, dinsdag, donderdag

Steunpunt Hoogbegaafde Leerlingen

Extra ondersteuningsbehoefte bij hoogbegaafde leerlingen

Hoogbegaafde leerlingen op de basisschool zijn niet altijd te herkennen aan hoge prestaties. Goede afstemming van onderwijs is nodig om te voorkomen dat zij gedemotiveerd raken, te weinig discipline ontwikkelen, zich een buitenbeentje voelen in de groep of gedragsproblemen ontwikkelen.

Plein 013 onderkent hoogbegaafdheid als een gebied waar extra ondersteuning op school nodig kan zijn. Daarom is het Steunpunt Hoogbegaafde Leerlingen in het leven geroepen. Alle scholen van het samenwerkingsverband kunnen gebruikmaken van het aanbod.

Het doel van het Steunpunt Hoogbegaafde Leerlingen is om scholen te ondersteunen bij de begeleiding van hoogbegaafde leerlingen in het reguliere of speciaal (basis)onderwijs. Hierbij staat het afstemmen van de pedagogische begeleiding en het didactische aanbod op de onderwijs- en ontwikkelbehoeften van hoogbegaafde leerlingen centraal.

Hierbij kan gedacht worden aan:

 • Begeleiding van de intern begeleider en de leerkracht met deze leerling in de groep
 • Deelname aan het zorgteam voor deze leerling (multidisciplinair overleg)
 • Advies bij de didactische aanpak en het inhoudelijke leerstofaanbod voor deze leerling (zoals compacten, verrijken en versnellen)
 • Advies bij de taakaanpak/werkhouding van deze leerling
 • Advies bij de sociale en/of emotionele begeleiding van deze leerling
 • Advies bij onderpresteren

Medewerkers

De zorg voor hoogbegaafde leerlingen in het primair onderwijs Midden Brabant wordt geleverd door OnderwijsZorgTeam, in opdracht van Plein013.

De steunpuntmedewerkers zijn orthopedagoog, psycholoog of leerkracht, gespecialiseerd in onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen.

Werkwijze en kosten

De begeleiding is leerlinggebonden en kortdurend van aard, met als uiteindelijke doel de expertise van de school te vergroten, zodat passend onderwijs geboden kan worden aan de hoogbegaafde leerlingen binnen de school.

De begeleidingsvorm bestaat over het algemeen uit gesprekken en/of een observatie. De gesprekken vinden bij voorkeur plaats met de leerkracht, ouders en intern begeleider.

De school kan kosteloos acht uur ondersteuning aanvragen voor een leerling. Als na de geboden hulp blijkt dat er meer ondersteuning nodig is voor de betreffende leerling, dient de school zelf de benodigde extra zorg in te kopen.

Aanmelding

Voor de aanvraag van de ondersteuning vult de school het aanmeldingsformulier in, dat te vinden is op de website van Plein 013. Op het formulier wordt kort aangegeven hoe (het vermoeden van) de hoogbegaafdheid bij de betreffende leerling is gesignaleerd (bijvoorbeeld via DHH, SIDI, een IQ-test of een ander instrument), wat de aard van het probleem is en welke hulpvragen er liggen.

Steunpunt Hoogbegaafde Leerlingen is een project van Plein 013. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maartje van den Brand, coördinator Talent in Beeld.

m.vd.brand@plein013.nl

Telefoon 013-21 00 13 5

Aanwezig op dinsdag, donderdag en vrijdag

Intermezzo 

Intermezzo, een term uit de muziekwereld, is een tussenstuk / tussenspel. Intermezzo stelt de leerling in de gelegenheid om even op adem te komen en de krachten te bundelen. Intermezzo reikt de leerling nieuwe tools aan die op school gebruikt kunnen worden om beter te leren en werken.

Intermezzo is een orthopedagogische plusklas voor leerlingen die door hun hoogbegaafdheid belemmerd worden in hun ontwikkeling en waarbij de geboden hulp van de basisschool en het Steunpunt Hoogbegaafde Leerlingen niet toereikend is.

Elke woensdagochtend komen de leerlingen bij elkaar in een voor hen ingerichte klas op basisschool St. Caecilia in Berkel-Enschot, Basisschool Prins Bernhard in Tilburg en basisschool ‘t Schrijverke in Goirle. Er wordt lesgegeven door een leerkracht/orthopedagoog met specialisatie op het gebied van hoogbegaafdheid.

Intermezzo bestaat uit minimaal 10 en maximaal 14 leerlingen. Leerlingen van alle basisscholen van het samenwerkingsverband Plein 013 kunnen deelnemen aan het project.

Visie

De visie van Intermezzo is om hoogbegaafde kinderen met een onderwijsgerelateerde ondersteuningsbehoefte sterker te maken om zich staande te kunnen houden in de reguliere groep. Daarbij streven we ernaar de omgeving in dit proces zoveel mogelijk te betrekken.

Doelstellingen

Intermezzo probeert te voorzien in:

 • Contact met ontwikkelingsgelijken/gelijkgestemden
 • Eigenaarschap van het leerproces
 • Oplossingsgericht werken
 • Studievaardigheden
 • Evalueren en reflecteren op het leerproces
 • Rijke leeromgeving
 • Veilig pedagogisch klimaat
 • Autonomie van de leerling
 • Adempauze

Voorwaarden

 • Vastgestelde intelligentie op hoogbegaafd niveau, middels een intelligentieonderzoek
 • De school is voor deze leerling begeleid vanuit het Steunpunt Hoogbegaafde Leerlingen
 • Er is sprake van handelingsverlegenheid van de school
 • De school heeft de onderwijsbehoeften van de leerling in kaart gebracht volgens de Indicatiestelling Vanuit Onderwijsbehoefte (IVO)
 • De leerling is minimaal 6 jaar en kan lezen en schrijven
 • Betrokkenheid ouders en Basisschool

Procedure

Basisschool en ouders melden gezamenlijk een hoogbegaafde leerling aan bij Plein 013 met het verzoek om plaatsing in een Intermezzogroep. Hiertoe is een aanmeldingsformulier beschikbaar op de website van Plein 013. Aanmelding vindt plaats in de maand maart en toewijzing in de maand april. Tussentijdse aanmeldingen worden per individu bekeken, mits er nog plaats is in een Intermezzogroep. Na toekenning door Plein 013 bevestigt Plein 013 de toelating aan basisschool en ouders.

De leerling wordt voor één schooljaar toegelaten tot een van de Intermezzogroepen. Na dat jaar wordt bezien of deelname gewenst of noodzakelijk is.

Het Steunpunt Hoogbegaafde Leerlingen wordt door Plein 013 geraadpleegd voor advies. Plein 013 neemt het besluit over toelating.

Er zijn kosten voor de basisschool aan verbonden: € 750.- per leerling per schooljaar. Ouders verzorgen zelf het vervoer.

Steunpunt Hoogbegaafde Leerlingen en Intermezzo zijn projecten van Plein 013. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maartje van den Brand, coördinator Talent in Beeld.

m.vd.brand@plein013.nl

Telefoon 013-21 00 13 5

Aanwezig op dinsdag, donderdag en vrijdag

Talentklas

Talent: een bijzondere, aangeboren gave waarmee men woekeren moet, die men niet onbenut moet laten. Iemand met een bepaalde, bijzondere gave heet een talent.

In Talent bieden we hoogbegaafde leerlingen een omgeving die recht doet aan hun talenten en hen beter in staat stelt hun talenten te benutten in hun groei naar excellentie.

Doelgroep

Hoogbegaafde leerlingen van 8 jaar en ouder die onvoldoende uitdaging of ondersteuning ondervinden om hun talenten adequaat te benutten.

De omgeving van Talent is gericht op leerlingen die baat hebben bij een leeromgeving die prikkelt, uitdaagt en ruimte geeft voor eigen niveau en tempo. Talent is daarmee een niet voor de hand liggende omgeving voor leerlingen met een gedragsstoornis.

Tijd en Inhoud

 • Talent is een voltijds voorziening die is gesitueerd in een basisschool van het samenwerkingsverband Plein 013.
 • Aanbod van leerlijnen op basis van Ontwikkelingsperspectief.
 • Compacten, versnellen en verrijken.
 • Sociale vaardigheden trainen en volgen.
 • Topdown leren.
 • Veel ruimte voor veelzijdige ontwikkeling door middel van thematisch, zelfstandig werken, leren leren, creatief denken en leren ondernemen.
 • Verhogen van motivatie en competentie staan centraal.

Aanvullende vakken:

 • Science
 • Spaans
 • Schaken
 • Informatica en wiskunde
 • Filosoferen
 • Programmeren

Voorwaarden

 • Vastgestelde intelligentie op hoogbegaafd niveau, middels een intelligentieonderzoek (bij nieuwe aanmeldingen mag het onderzoek niet ouder zijn dan 2 jaar)
 • De school is voor deze leerling begeleid vanuit het Steunpunt Hoogbegaafde Leerlingen
 • Talent is een niet voor de hand liggende omgeving voor leerlingen met een gedragsstoornis
 • Leerlingen van 8 tot en met 12 jaar
 • Handelingsverlegenheid van de basisschool
 • De school heeft de onderwijsbehoeften van de leerling in kaart gebracht volgens de Indicatiestelling Vanuit Onderwijsbehoefte (IVO)
 • Betrokkenheid ouders en basisschool
 • Toewijzing voor één schooljaar (met mogelijkheid tot verlenging)

Procedure

Basisschool en ouders melden gezamenlijk een hoogbegaafde leerling aan bij Plein 013 met het verzoek om plaatsing in een Talentklas. Hiertoe is een aanmeldingsformulier beschikbaar op de website van Plein 013. Aanmelding vindt plaats in de maand maart en toewijzing in de maand april. Tussentijdse aanmeldingen worden per individu bekeken, mits er nog plaats is in een Talentklas. Na toekenning door Plein 013 bevestigt Plein 013 de toelating aan basisschool en ouders.

De leerling wordt voor één schooljaar toegelaten tot Talent. Na dat jaar wordt bezien of deelname gewenst of noodzakelijk is. Het Steunpunt Hoogbegaafde Leerlingen wordt door Plein 013 geraadpleegd voor advies. Plein 013 neemt het besluit over toelating.

De leerling blijft ingeschreven op de basisschool van herkomst die de wettelijke verantwoordelijkheid blijft dragen. De basisschool betaalt een vaste bijdrage per leerling van 7.400,- per jaar, ouders dragen zorg voor vervoer.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maartje van den Brand, coördinator Talent in Beeld

m.vd.brand@plein013.nl

Telefoon 013- 21 00 13 5

Aanwezig op dinsdag, donderdag en vrijdag

 

Praat+Teken

Praat+Teken is een nieuw gespreksinstrument om met leerlingen te praten over onderwijsbehoeften. Vanuit een luisterende nieuwsgierige houding gaat de gespreksleider aan de hand van de vijf IVO velden in gesprek met een leerling om te weten te komen wat hij of zij nodig heeft om beter te kunnen leren en werken op school. Praat+Teken vereist een oplossingsgerichte houding en de overtuiging dat de leerling zelf ook deskundig is op het gebied van de eigen behoeften. Door met Praat+Teken in gesprek te gaan met een leerling kom je tegemoet aan de basisbehoeften van elk mens aan relatie, competentie en autonomie. Het gesprek leidt tot een gespreksweergave op A3 formaat waarop begeleider en leerling samen in kleur vastleggen wat ter sprake is gekomen.

Praat+Teken is samen met Plein 013 gestart met een Pilot om op een aantal basisscholen deze manier van samenwerken met leerlingen te introduceren.

Meer informatie over Praat+Teken is te lezen op de website www.praatenteken.nl

Naar groep 1

Jaarlijks maken in onze regio ruim 2.500 kinderen de overstap van peuterspeelzaal of kinderdagverblijf naar de basisschool. Het is belangrijk dat er bij deze overstap een goede overdracht plaatsvindt zodat de basisschool de gewenste ondersteuning kan inzetten. De nieuwe school vraagt aan de peuterspeelzaal of kinderkinderdagverblijf informatie over het kind. Tot voor kort gebeurde deze overdracht op verschillende manieren. Vaak werden de gegevens over het kind op papier overgedragen aan de school al dan niet gevolgd door een gesprek. Kinderopvang en onderwijs hebben samen gezocht naar een efficiëntere manier voor deze overdracht.

Vanaf schooljaar 2015-2016 vindt deze overdracht via een digitaal overdracht instrument plaats. Het grote voordeel hiervan is dat alle peuterspeelzalen en kinderdagverblijven in onze regio hetzelfde digitale formulier gebruiken en dat de scholen op dezelfde manier de informatie ontvangen. Ook voor de ouders/verzorgers is dit makkelijker. De ouders/verzorgers spelen een belangrijke rol bij deze overdracht. Zij bepalen wanneer en aan welke school de informatie wordt overgedragen.

De peuterspeelzaal of kinderdagverblijf bespreekt vooraf met de ouders/verzorgers de gegevens die naar de school worden gestuurd. De ouders/verzorgers tekenen voor gezien en krijgen een kopie van het overdrachtformulier. Zo weten de ouders/verzorgers dus altijd wat er over hun kind wordt doorgestuurd naar de school. Daarnaast ontvangen de ouders/verzorgers van de peuterspeelzaal of kinderdagverblijf een code. Deze code geeft de school toegang tot de gegevens over het kind. Na het inschrijven bij een school kan deze code worden overhandigd aan de school zodat de school de gegevens van het kind kan ophalen.

De code is maar éénmalig te gebruiken. Als ouders/verzorgers besluiten om hun kind op meerdere scholen aan te melden dan doen ze dit in overleg met de school van eerste voorkeur. Het is dus belangrijk dat de ouders/verzorgers de code overhandigen aan de school van hun eerste voorkeur.
Deze digitale overdracht vervangt nooit het gesprek dat de peuterspeelzaal, kinderdagverblijf en school over het kind willen voeren. Een gesprek is altijd mogelijk, zeker als een van de partners deze wens kenbaar maakt.

Brief ouders kinderopvang

Plein 013 coördineert ‘Naar groep 1’ voor onze regio. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Cobi Brouwers, coördinator.

c.brouwers@plein013.nl

Telefoon 013-21 00 13 2

Aanwezig op maandag, dinsdag, donderdag

‘T-Kompas

Helaas komt het met enige regelmaat voor dat kinderen dreigen thuis te komen zitten door extreem externaliserend gedrag. Veiligheid van het kind, de andere kinderen in de school of de leraren zijn in het gedrang. De school is zwaar handelingsverlegen. Vaak rest een schorsing of verwijdering van de leerling en thuiszitten volgt.

Kenmerkend voor de vertrouwde aanpak is dat het kind uit de bestaande omgeving wordt geïsoleerd. Met als resultaat dat behandeling in een wachtstand komt en dat terugkeer naar de vertrouwde omgeving vaak niet meer mogelijk is. Deze werkwijze is niet duurzaam gebleken.

Plein 013 wil samen met Toegang van gemeente Tilburg en Kompaan en de Bocht bezien of dat anders kan. Met ‘T-Kompas willen zij een voorziening realiseren van waaruit snel en op maat ondersteuning geboden kan worden aan kinderen, gezinnen en leraren. De werkwijze moet voorkomen dat (externaliserende) gedragsproblemen van kinderen verder escaleren en dat de inzet van zwaardere trajecten (zoals speciaal onderwijs of dagbehandeling) noodzakelijk wordt.

Hiervoor is een ‘gedragscoach’ paraat die snel (24 uur respons), zeer intensief in de school bij het kind (schaduwcoach) en integraal met het gezin (huisbezoek en ondersteuning) een interventie kan doen. Naarmate het proces positief verloopt kan de intensiteit afnemen en kan het dossier worden afgesloten of via Toegang worden overgedragen aan geïndiceerde jeugdhulpverlening. Voorwaarde is dat alle partijen (ouders, school, kind) achter de aanpak staan die gericht moet zijn om het kind in de school verder te helpen.

Werkwijze

Om tot een concrete invulling van het ‘coachteam’ te komen is de projectgroep stapsgewijs aan het werk gegaan. Tijdens de eerste twee bijeenkomst zijn onderwerpen als, doel, doelgroep, criteria, de te volgen route, bepalen van ‘pilot-scholen’, benodigde uren, concrete ‘wanneer-wel/niet-inzet’ van het coachteam en eventuele aandachtspunten aan de orde gekomen, die in deze notitie zijn meegenomen.

Het doel van het ‘coachteam’ is het realiseren van ‘een direct en snel inzetbaar ‘Buddy-systeem’ voor kinderen waarbij fors externaliserend gedrag (voortkomend uit omgeving- en/of kindfactoren) op de voorgrond staat. De gedragscoach wordt ingezet bij kinderen om hun gedrag te reguleren en in het gezin om de opvoedsituatie te verbeteren. Het moet leiden tot een weer werkbare situatie en daarmee het inzetten van zwaardere ondersteuning voorkomen.

De doelgroep bestaat uit kinderen met fors externaliserend probleemgedrag waarbij eerdere inzet vanuit de eigen zorgstructuur van de school niet voldoende is gebleken en het kind dreigt uit te vallen op school of dreigt te worden verwijderd of geschorst. Vanwege het externaliserende probleemgedrag is de veiligheid van het betreffende kind of andere kinderen en/of de leerkracht in het geding. Basisscholen en speciale basisscholen van Plein 013 kunnen gebruik maken van de inzet van de gedragscoach.

De criteria om een gedragscoach voor deze interventie in te schakelen zijn:

 • Er is sprake van externaliserend (agressief) probleemgedrag welke blijft voortduren;
 • De veiligheid van betreffend kind en/of zijn omgeving is in het geding;
 • Passende hulp kan vanuit de bestaande zorgstructuur niet voldoende worden geboden en/of aansluiten op de behoefte;
 • De situatie loopt vast; er is een impasse ontstaan, de leerling dreigt te worden geschorst of uit te vallen.

Uitgangspunt is dat school de intentie heeft om het kind binnen de school te houden. Indien school en ouders al de keuze gemaakt hebben het kind aan te melden voor speciaal (basis) onderwijs maar er sprake is van fors probleemgedrag gedurende de overbrugging naar het vervolgonderwijs, kan het coachteam ook ingezet worden ter overbrugging.

De projectleider beslist over het al dan niet beschikbaar stellen van de gedragscoach.

De school die te maken heeft met een dreigende situatie van thuiszitten kan contact opnemen met de coördinator van ‘T-Kompas. Samen wordt dan bekeken of ‘T-Kompas moet worden ingeschakeld.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Daphne Remmers, projectleider.

daphneremmers@kompaanendebocht.nl

Telefoon 013-530 94 00 (algemeen nummer van Kompaan en de Bocht)