Scholing en ontwikkeling

Versterk jezelf
Je geeft graag het beste onderwijs aan leerlingen, maar vindt het nog moeilijk hoe om te gaan met verschillen tussen leerlingen in je klas? Zeker als de verschillen tussen leerlingen verder uit elkaar liggen, wordt het onderwijs complexer. De invoering van passend onderwijs maakt het dan ook noodzakelijk om te investeren in je verdere ontwikkeling en professionalisering. Het samenwerkingsverband Plein 013 wil leraren en scholen helpen om beter te leren omgaan met verschillen in de klas. Scholing, coaching, intervisie en collegiale consultatie zijn belangrijke hulpmiddelen. Ook tijd en ruimte voor gesprekken over differentiatie kunnen daaraan bijdragen. Het allerbelangrijkste is echter dat je zelf initiatief neemt en je eigen ontwikkeling regisseert. Dat kan al beginnen door wat vaker bij je collega binnen te lopen met vragen…

Verdere ontwikkeling en bijscholing
Je hoeft niet alles zelf te doen. Schoolbesturen kunnen investeren in scholing van personeel via de prestatiebox. Informeer er eens naar bij je directeur. Als leraar in het regulier of speciaal (basis) onderwijs kun je ook gebruikmaken van een lerarenbeurs voor verdere scholing. Je kunt deze beurs gebruiken voor een bachelor- of masteropleiding.

Toekomstige leraren voorbereiden op passend onderwijs
Ook de lerarenopleidingen bereiden nieuwe leerkrachten voor op Passend onderwijs. Op de korte termijn maken de opleidingen afspraken over kwaliteitsverbetering waarbij ook de scholen worden betrokken. En in 2016 zijn de kennisbases ingevoerd in de lerarenopleidingen. Kennisbases zijn systematische beschrijvingen van wat startbekwame leraren moeten weten. Hierdoor hebben nieuwe instromende docenten van meet af aan meer expertise om met leerlingen om te gaan die extra ondersteuning nodig hebben.