Loket Plein 013

Ten behoeve van de bespreking van leerlingen (arrangementen en Toelaatbaarheidsverklaringen) richt Plein 013 het Loket Plein 013 in.

Loket Plein 013 komt op donderdagen bij elkaar om leerlingen te bespreken. Daarvoor is een digitaal instrument Ondersteuning en Overdracht ontwikkeld. De scholen kregen vanaf 1 september 2014 tijdens een instructiebijeenkomst een eigen inlogcode waarmee zij een document voor een leerling kunnen aanmaken. Tijdens de IB-netwerken hebben we ruim aandacht besteed aan dit instrument.

VOOR VRAGEN OVER ZORGPLICHT, DOSSIERS, ARRANGEMENTEN, TOELEIDING EN HET INSTRUMENT O&O: loket@plein013.nl

Hieronder zetten we nog eens op een rijtje in welke situaties toeleiding naar extra ondersteuning voor een leerling van toepassing is en wat de te volgen route is.

A     De school heeft een leerling die gebruik gaat maken van een arrangement dat uitgevoerd kan worden op de eigen school:

 • De ondersteuningsbehoeften worden in overeenstemming met ouders vastgesteld;
 • Het ondersteuningsteam stelt, in overleg met ouders, het arrangement vast.
 • Omdat er geen sprake is van overdracht of een TLV is er geen melding bij het Loket Plein 013 nodig. Wel adviseren we om standaard het groeidocument voor intern gebruik in te zetten.

B     De school heeft een leerling die gebruik gaat maken van een arrangement dat niet uitgevoerd kan worden op de eigen school:

 • De ondersteuningsbehoeften worden in overeenstemming met ouders vastgesteld;
 • Het ondersteuningsteam stelt, in overleg met ouders, het arrangement vast;
 • Er is overleg tussen school, ouders en de nieuwe school over het arrangement;
 • De school vraagt daarna met behulp van het digitale instrument Ondersteuning en Overdracht een Toelaatbaarheidsverklaring aan bij Loket Plein 013.

C     De school heeft een voorinstromer waarbij binnen een jaar duidelijk is dat de leerling is aangewezen op een arrangement:

 • De ondersteuningsbehoeften worden in overeenstemming met ouders vastgesteld;
 • Het ondersteuningsteam stelt, in overleg met ouders, het arrangement vast;
 • De school vraagt met behulp van het digitale instrument Ondersteuning en Overdracht een verklaring aan bij Loket Plein 013 waarmee Plein 013 zich garant stelt voor het arrangement; of
 • Als er sprake is van een verwijzing naar speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs vindt overleg plaats tussen school, ouders en nieuwe school en wordt daarna een Toelaatbaarheidsverklaring aangevraagd.

D     De school heeft een aangemelde leerling van buiten het samenwerkingsverband (verhuizer) die afkomstig is van speciaal basisonderwijs en waarbij ouders de voorkeur hebben voor begeleiding op een reguliere school:

 • De ondersteuningsbehoeften worden in overeenstemming met ouders vastgesteld;
 • Het ondersteuningsteam van de school stelt, in overleg met ouders, het arrangement vast;
 • De school vraagt met behulp van het digitale instrument Ondersteuning en Overdracht een verklaring aan bij Loket Plein 013 waarmee Plein 013 zich garant stelt voor het arrangement;

D     De school heeft een aangemelde leerling van buiten het samenwerkingsverband (verhuizer) die afkomstig is van speciaal onderwijs en waarbij ouders de voorkeur hebben voor begeleiding op een reguliere school:

 • De kosten voor plaatsing op een school voor speciaal onderwijs blijven voor rekening van het voormalige samenwerkingsverband waar de TLV is afgegeven. Omdat de wet LGF niet meer bestaat, kunnen arrangementen niet meer op reguliere basisscholen worden uitgevoerd.

Algemeen:

 • Toelaatbaarheidsverklaringen moeten minimaal een heel schooljaar bevatten;
 • Voor alle leerlingen die op 31 juli 2014 zijn ingeschreven in het speciaal basisonderwijs gelden de rechten van de beschikking van de voormalige PCL;
 • Voor alle leerlingen die op 31 juli 2014 zijn ingeschreven in een school voor speciaal onderwijs blijven de rechten van de beschikking gelden tot uiterlijk 1-8-2016; de bescherming vervalt bij verhuizen buiten het verband, wisselen van school (ook binnen het verband) en bij overgang naar het VO. In al deze situaties moet een nieuwe TLV worden aangevraagd.
 • Alle 4-5-jarige kinderen worden aangemeld bij een basisschool. Uitzondering hierop wordt gemaakt voor kinderen die al bekend zijn bij enkele zorgverlenende instanties. Er zijn afspraken gemaakt met GGZ, MEE, JGZ, Loket Vroeghulp en de medische kinderdagverblijven dat de ouders van deze kinderen rechtstreeks kunnen aanmelden bij Loket Plein 013 voor advies; ze doen dit voordat ze hun kind gaan aanmelden op een school;
 • De jaarsregeling voor voorinstromers en verhuizers geldt alleen voor nieuwe aanmelding binnen het samenwerkingsverband en kan dus per kind slechts één keer worden toegepast.
 • Residentiële plaatsen (RP) komen voor rekening van het samenwerkingsverband. RP heeft een opschortende werking. Dat wil zeggen: na RP volgen we de lijn als ware er geen RP geweest.
 • Leerlingen met een complexe en meervoudige beperking (SO cat. hoog) komen voor rekening van het samenwerkingsverband.

 Zie ook FAQ Vraag en Aanbod

Plein013_LR074

Ontmoeten, verbinden, versterken

 

Loket Plein 013 wordt gevormd door:

Jacqueline Klerkx, GZ-psycholoog, orthopedagoog  (voorzitter)

Femke Janssen, Psycholoog

Monique de Koning, Jeugdarts

Rita van Poppel, Schoolmaatschappelijk werker

Rian Janssen, Plein 013

Karin Pijnenburg, Plein 013

VOOR ALLE VRAGEN: loket@plein013.nl

 

Loket Plein 013 komt elke donderdag bijeen

Correspondentie adres:

Loket Plein 013

Postbus 1372

5004 BJ  Tilburg

Telefoon: 013-21 00 13 4