Loket Plein 013

Loket Plein 013 adviseert het Samenwerkingsverband over de toelaatbaarheid tot het onderwijs op een SBO- of SO-school binnen het Samenwerkingsverband van Plein 013 en over het toewijzen van arrangementen op de eigen basisschool, die voor bekostiging van het Samenwerkingsverband in aanmerking komen.

Loket Plein 013 heeft op iedere donderdag overleg. Loket Plein 013 heeft een multidisciplinaire samenstelling: een orthopedagoog/GZ-psycholoog, een psycholoog/onderwijskundige, een jeugdarts en een schoolmaatschappelijk werker.

VOOR VRAGEN OVER ZORGPLICHT, DOSSIERS, ARRANGEMENTEN, TOELEIDING EN HET INSTRUMENT O&O: loket@plein013.nl

Hieronder zetten we op een rijtje in welke situaties toeleiding naar extra ondersteuning voor een leerling van toepassing is en wat de te volgen route is.

1             Bij arrangementen op de eigen basisschool

De school vraagt een arrangement aan ter bekostiging van SWV Plein 013:

 • De ondersteuningsbehoeften worden in overleg met de ouders besproken;
 • Er is een OPP (in het Ondersteuningsplan/jaarplan 2019-2020 worden de minimale eisen van het OPP beschreven);
 • Het ondersteuningsteam is in overleg met ouders, betrokken bij het vaststellen van het arrangement;
 • Een arrangement ter bekostiging van SWV Plein 013 kan worden aangevraagd binnen twee jaar na de start in onderwijs (Jaarplan 2019-2020). Indien het arrangement voldoet aan de omschrijving van de categoriebepaling zoals deze is vastgesteld in het ondersteuningsplan/ Jaarplan (2019-2020), kan de school om bekostiging van het arrangement vragen bij Samenwerkingsverband Plein 013.
 • De school vraagt met behulp van het digitale instrument Ondersteuning en Overdracht (O&O) een arrangement aan bij Loket Plein 013.
 • Wanneer de aanvraag voor woensdag 09:00 uur is ingediend en deze in behandeling kan worden genomen, wordt deze in principe de week erop op donderdag bij Loket Plein 013 besproken.
 • Indien het arrangement wordt toegekend, wordt het besluit in (O&O) vermeld en worden de financiële middelen toegekend aan het bestuur van de betreffende school. Aan de school wordt gevraagd om naar ouders te communiceren over de toekenning van het arrangement.

2             Bij de aanvraag voor een toelaatbaarheidsverklaring (TLV)

De school vraagt een TLV aan:

 • De ondersteuningsbehoeften worden in overleg met de ouders besproken;
 • Er is een OPP (in het Ondersteuningsplan/jaarplan 2019-2020 worden de minimale eisen van het OPP beschreven). Voor kinderen die niet eerder leerling zijn aangemeld/ingeschreven op een school, is een OPP niet noodzakelijk;
 • Het ondersteuningsteam is in overleg met ouders, betrokken bij het vaststellen van de aanvraag voor de TLV.
 • Bij een aantal vastgestelde instanties vanuit de voorinstroom (De Speelbergh, DVI Hondsberg, Kobalt, Sterk Huis, Kentalis Vroegbehandeling en Integrale Vroeg Hulp) zijn afspraken gemaakt over de aanvraag van een TLV. Een van de consulenten van Plein 013 kan in overleg met ouders en de bovengenoemde instanties de TLV aanvragen (wanneer er twijfels zijn/het onduidelijk is), in principe doet de SBO/SO-school de aanvraag voor de TLV;
 • De school vraagt met behulp van het digitale instrument Ondersteuning en Overdracht (O&O) een TLV aan bij Loket Plein 013;
 • Wanneer de aanvraag voor woensdag 09:00 uur is ingediend, wordt er gekeken of de aanvraag in behandeling kan worden genomen. Wanneer dit het geval is wordt deze de week erna op donderdag bij Loket Plein 013 geagendeerd en wordt een besluit genomen.
 • Door twee leden van Loket Plein 013 wordt onafhankelijk van elkaar een deskundigenadvies geformuleerd aan de coördinator van het Samenwerkingsverband. Deze neemt een besluit a.v. het toekennen/afwijzen van de TLV.
 • Indien de aanvraag voor de TLV binnen twee jaar na de start in het onderwijs wordt gedaan, is de TLV ter bekostiging van Plein 013. Indien de TLV na twee jaar wordt aangevraagd, wordt de TLV bekostigd vanuit het eigen ondersteuningsbudget van de school (conform afspraken binnen Jaarplan 2019-2020);
 • Voor verhuizers van buiten Plein 013 geldt, dat indien het om een leerling gaat die eerder in de schoolloopbaan langer dan twee jaar ingeschreven is geweest binnen een school van Plein 013, de TLV wordt bekostigd uit het eigen ondersteuningsbudget van die school.
 • Voor verhuizers van buiten Plein 013 waarbij het gaat om een nieuwe leerling van het samenwerkingsverband , wordt een TLV bekostigd door Plein 013 indien blijkt dat deze nodig is binnen een jaar na de startdatum op school.
 • Voor leerlingen die van de ene reguliere basisschool naar een andere reguliere basisschool gaan, waarbij alsnog een TLV noodzakelijk blijkt te zijn, wordt de TLV bekostigd door Plein 013. Het gaat hierbij om leerlingen waarbij op de eerste reguliere basisschool al sprake was van ondersteuningsbehoeften, die in kaart zijn gebracht in een groeidocument in O&O, en er was sprake van handelingsverlegenheid bij de overstap naar de andere reguliere basisschool.
 • Indien een TLV wordt toegekend, wordt deze per post toegezonden aan de ouder(s)/verzorgers(s) met gezag, of indien deze is betrokken een voogd. Vanuit O&O krijgt de aanvragende school een automatische melding van het besluit.

Daarnaast zijn de volgende algemene regels van belang:

 • Toelaatbaarheidsverklaringen voor het speciaal onderwijs moeten minimaal een heel schooljaar omvatten;
 • Indien een leerling een TLV SO heeft ontvangen, blijven bij aanmelding op een school buiten het SWV Plein 013, de kosten voor plaatsing op een school voor speciaal onderwijs voor rekening van het samenwerkingsverband waar de TLV is afgegeven.
 • De school en/of ouder(s) kunnen een bezwaar aantekenen bij een besluit over een arrangement of TLV. Het bezwaar wordt dan besproken in de Bezwaarcommissie van het samenwerkingsverband. Zie hiervoor de pagina bezwaar.
 • Residentiële plaatsen (RP) komen voor rekening van het samenwerkingsverband (hier is geen TLV voor nodig). RP heeft een opschortende werking. Dat wil zeggen: na RP wordt de lijn gevolgd als ware er geen RP geweest.
 • Leerlingen die in aanmerking komen voor een TLV SO Hoog, komen voor rekening van het samenwerkingsverband.

Onderwijsmakelaar

Het samenwerkingsverband heeft een makelaar beschikbaar die ouders en scholen kan ondersteunen bij het vinden van een passende school voor een leerling. De makelaar benut daarbij de kennis van het netwerk van scholen en kan vanuit een onpartijdige positie de scholen en ouders adviseren. De makelaar kan worden ingeschakeld bijvoorbeeld als er verschil is in visie tussen ouders en school over wat een passend onderwijsaanbod is en welke mogelijkheden de school wil en kan bieden. De makelaar kan als ‘mediator’ ondersteunen bij het gesprek tussen school en ouders.

De makelaar is op afroep beschikbaar voor alle scholen. Scholen kunnen hiervoor contact opnemen met Plein 013 via info@plein013.nl of telefoonnummer 013-2100130. Ouders kunnen aan school vragen om een makelaar in te schakelen.

 Zie ook FAQ Vraag en Aanbod

Loket Plein 013 wordt gevormd door:

Jacqueline Klerkx, GZ-psycholoog, orthopedagoog  (voorzitter)

Femke Janssen, Psycholoog

Monique de Koning, Jeugdarts

Rita van Poppel, Schoolmaatschappelijk werker

Rian Janssen, Plein 013

Karin Pijnenburg, Plein 013

VOOR ALLE VRAGEN: loket@plein013.nl

 

Loket Plein 013 komt elke donderdag bijeen

Correspondentie adres:

Loket Plein 013

Postbus 1372

5004 BJ  Tilburg

Telefoon: 013-21 00 13 4