Zorg onder onderwijstijd

Sommige kinderen zijn aangewezen op extra ondersteuning vanuit de zorg. Dit kan zijn vanuit de Jeugdwet, de Zorgverzekeringswet (Zvw) of de Wet langdurige zorg (Wlz). Voor een deel van deze kinderen geldt dat deze zorg ook onder onderwijstijd moet doorgaan in de vorm van begeleiding, persoonlijke verzorging en/of verpleging.

Voor deze kinderen is het van belang dat tijdig en met alle betrokken partijen goede afspraken worden gemaakt om een goede voorgang van het onderwijs te borgen. Bij voorkeur worden deze afspraken gemaakt voordat het kind aan het onderwijs gaat deelnemen.

Als ouders/verzorgers hun kind gaan aanmelden op een school, dan is het van belang dat zij alle relevante informatie doorgeven aan de school. Als zij verwachten dat extra zorg onder schooltijd noodzakelijk is kan de school partijen uitnodigen om samen een onderwijszorgarrangement op te stellen.

Als er samen met Plein 013 een arrangement wordt opgesteld, is het van belang om de zorg onder onderwijstijd daarbij te bespreken. Zo kunnen ouders/verzorgers, school en samenwerkingsverband de noodzakelijke zorg onder onderwijstijd betrekken in een onderwijszorgarrangement. Als het kind wordt besproken bij Loket Plein 013 (arrangement of Toelaatbaarheidsverklaring) kan deze vraag worden besproken.

Om voor de scholen en de ouders/verzorgers inzichtelijk te maken om welke zorgwetten het gaat, heeft het ministerie van onderwijs een stroomschema opgesteld waarin helder is aangegeven hoe de inzet van zorg onder onderwijstijd wordt geregeld en verantwoord.

Stroomschema-Zorg-op-school