Arabisch      Turks      Pools      Engels

Aansluiten op ondersteuningsbehoefte

Leraren, ouders en schoolleiders krijgen in het nieuwe stelsel een centrale rol. Zij staan dichtbij de leerling en weten welke ondersteuningsbehoeften deze heeft. We praten niet meer over “extra zorg” maar over “extra ondersteuning”. Het gaat niet om het ‘label’ dat het kind heeft maar om wat het kind nodig heeft in zijn omgeving. Dit vraagt een heel nauwe samenwerking tussen scholen, ouders en partners uit de zorg.

Zorgplicht

Als uw kind geen goed onderwijs (meer) kan krijgen op een school, betekent dit dat deze school zelf verplicht is om een andere passende plek voor uw kind te zoeken. De school moet dit doen in overleg met de ouders.

Passende onderwijsplek

Niet elke gewone school kan alle kinderen opvangen. Als een school geen passend onderwijs (meer) kan geven dan zoekt de school binnen het samenwerkingsverband een school die dit wel biedt en bespreekt dit met de ouders. Scholen kunnen zich specialiseren en onderling afspreken wie welke kinderen het beste onderwijs kan bieden. Er wordt altijd eerst gekeken naar wat uw kind nodig heeft. Bij het zoeken naar mogelijkheden speelt de voorkeur van ouders een belangrijke rol. De school moet dus rekening houden met:

  • de behoefte van uw kind;
  • uw voorkeuren;
  • de mogelijkheden van de school en de regio.

Alle schoolbesturen in hetzelfde gebied maken met elkaar afspraken om Passend onderwijs mogelijk te maken. Door deze regio-indeling krijgt uw kind zo dicht mogelijk bij huis de extra ondersteuning die het nodig heeft.

Plein 013 is een samenwerkingsverband van scholen in Tilburg en omgeving. We zetten ons in om voor alle leerlingen in onze regio in de basisschoolleeftijd een onderwijsaanbod te doen dat passend is bij hun ondersteuningsbehoefte. We doen dit bij voorkeur in de gewone basisschool. Ouders, leraren en kinderen zijn in het proces van Passend onderwijs de belangrijkste partners. Voor doorgaande lijnen en afstemming werken we nauw samen met andere partners, die ouders en scholen daarbij ondersteunen.