Arabisch      Turks      Pools      Engels

Het Ondersteuningsprofiel van de school

Elke school stelt een document op waarin de school beschrijft hoe de ondersteuning aan leerlingen binnen de school is geregeld. Dit document noemen we het ondersteuningsprofiel. Om een goed en objectief beeld te krijgen, wordt de school hiervoor bezocht door een extern bureau die een onafhankelijk onderzoek doet. Het verslag van dit bezoek en de rapporten van de inspectie vormen samen een belangrijke basis voor het ondersteuningsprofiel. Het samenwerkingsverband gebruikt de ondersteuningsprofielen van de scholen om in beeld te krijgen welke ondersteuning op welke scholen geboden kan worden. De MR van de school heeft een adviesrecht voordat het profiel definitief door het schoolbestuur wordt vastgesteld.

 

Plein 013 is een samenwerkingsverband van scholen in Tilburg en omgeving. We zetten ons in om voor alle leerlingen in onze regio in de basisschoolleeftijd een onderwijsaanbod te doen dat passend is bij hun ondersteuningsbehoefte. We doen dit bij voorkeur in de gewone basisschool. Ouders, leraren en kinderen zijn in het proces van Passend onderwijs de belangrijkste partners. Voor doorgaande lijnen en afstemming werken we nauw samen met andere partners, die ouders en scholen daarbij ondersteunen.