Parelklassen

Een Parelklas is een voorziening in een reguliere basisschool bedoeld voor leerlingen met een verstandelijke beperking. Het IQ van deze leerlingen ligt tussen de 35 en 60, waarbij er geen sprake is van een bijkomende problematiek. De Parelklas geeft invulling aan Passend onderwijs aan leerlingen, die aangewezen zijn op zeer speciale hulp in een door ouders gewenste en meer thuisnabije situatie.

Met de Parelklassen wordt aan zeer moeilijk lerende kinderen optimale ontplooiingskansen geboden in een veilige, uitdagende en thuisnabije omgeving. Door een integrale aanpak van onderwijs en zorg worden de mogelijkheden van leerlingen optimaal benut en wordt de sociale cohesie van leerlingen in de school en in de wijk bevorderd.

Vanaf groep 1/2 kunnen leerlingen geplaatst worden in de Parelklas (8 tot 12 leerlingen). De Parelklas is de basisgroep van het kind en van daaruit neemt het kind deel aan activiteiten in zijn integratieklas. Dat is een reguliere groep met leeftijdsgenoten. De leerling integreert in één groep en de integratieactiviteiten vinden plaats volgens een vast rooster. Deze integratieklas is gedurende zijn hele schooltijd dezelfde.

De leraar van de integratieklas en de Parelklas stemmen in overleg af wanneer en op welke momenten integratie mogelijk is. Dit is sterk afhankelijk van de individuele mogelijkheden van het kind en de integratieklas. Aan de integratie moet een duidelijk plan ten grondslag liggen. Hierdoor wordt een duidelijk en voorspelbaar schoolklimaat gecreëerd, waarbinnen leerlingen met hun mogelijkheden maximale resultaten kunnen halen.

Voor een juiste expertise wordt gebruik gemaakt van ondersteuning door ZML De Bodde en ambulant begeleiders vanuit REC cluster 3.

In nauw overleg tussen ZML De Bodde en de basisschool worden de leerlingen geselecteerd, immers niet voor elk zeer moeilijk lerend kind biedt een Parelklas de optimale mogelijkheden. De leerling moet in ieder geval integreerbaar zijn en geen langdurige of intensieve verzorging hebben.

In Tilburg zijn drie Parelklassen gerealiseerd:

Parelklas op basisschool De Wegwijzer

Parelklas op basisschool Tiliander

Parelklas op basisschool De Lochtenbergh

Aanmeldprocedure Parelklassen

Plein013_LR088

background

Ontmoeten, verbinden, versterken