Schakelklassen

Schakelklassen zijn bestemd voor leerlingen in het basisonderwijs die te kampen hebben met taalachterstand. Het doel is om die leerlingen gedurende een schooljaar zodanig taalonderwijs aan te bieden dat zij daarna in staat zijn om het onderwijs op hun eigen niveau te kunnen vervolgen.

Goed Nederlands kunnen spreken en schrijven is heel belangrijk, zowel op school als in het dagelijkse leven. Sommige kinderen hebben echter zoveel moeite met de Nederlandse taal dat het andere leren daardoor ook niet goed gaat. Voor deze kinderen is de schakelklas bedoeld. In de schakelklas krijgen de kinderen gedurende een jaar extra les in taal in een kleinere groep. Het is gebleken dat door deze extra taalondersteuning de kinderen goed vooruit gaan. Ze hebben daar later veel plezier van.

Dankzij samenwerking tussen gemeenten en schoolbesturen hebben we de Schakelklassen in Tilburg e.o. op een bijzondere manier kunnen organiseren waarbij de basisscholen een centrale rol vervullen.

Taalvisie
De Schakelklassen werken vanuit de drie pijlers van interactief taalonderwijs: betekenisvol leren, strategisch leren en sociaal leren. Van hieruit wordt de programmering vormgegeven.

Wat houdt dit in?

In de praktijk betekent betekenisvol leren dat:
-we zoveel mogelijk ervaringen op willen laten doen, door zoveel mogelijk zintuigen te prikkelen;
-we aan willen sluiten bij betekenisvolle ervaringscontexten;
-we kinderen willen prikkelen tot het opdoen van nieuwe ervaringen;

-we zoveel mogelijk willen aansluiten bij de actualiteit;

-we gedurende een bepaalde periode aan een thema willen werken.

De pijler sociaal leren houdt in dat:

-we samenwerkingsvormen tussen kinderen stimuleren;

-spelsituaties voor kinderen inzicht bevorderend kunnen werken;

-we interactie tussen kinderen bevorderen;

-kinderen van en met elkaar kunnen leren.

De pijler van het strategisch leren houdt in dat:
-we zoveel mogelijk verwoorden en visualiseren van wat we doen en leren;
-we veel reflecteren met de kinderen;
-we kinderen gevoelig maken voor het leren gebruiken van strategieën in zowel geïsoleerde als in toegepaste contexten.

Veel van de kinderen die een schakelklas bezoeken hebben naast een taalachterstand in de Nederlandse taal vaak ook een ervaringsachterstand. Sommige kinderen hebben totaal geen beeld bij en ervaring met bepaalde onderwerpen. Uitleg alleen is dan ook niet toereikend. Een krachtige leeromgeving waarin volop ruimte is tot het opdoen van ervaringen en beelden is dan ook een belangrijke voorwaarde.

Organisatie
De Schakelklassen van Plein 013 zijn op een bijzondere manier georganiseerd: de leerlingen en scholen kunnen gebruik maken van een trapsgewijze voorziening, namelijk: Taalschool, Taalklas, Taalhulp en Topklas. Hierover vindt u meer informatie op de website.

Plein013_LR088

background

Ontmoeten, verbinden, versterken