Steunpunt Hoogbegaafde Leerlingen

Hoogbegaafde leerlingen op de basisschool zijn niet altijd te herkennen aan hoge prestaties. Goede afstemming van onderwijs is nodig om te voorkomen dat zij gedemotiveerd raken, onvoldoende vaardigheden ontwikkelen, zich een buitenbeentje voelen in de groep of gedragsproblemen ontwikkelen.

Plein 013 onderkent hoogbegaafdheid als een gebied waar extra ondersteuning op school nodig kan zijn. Daarom is het Steunpunt Hoogbegaafde Leerlingen in het leven geroepen. Alle scholen van het  samenwerkingsverband Plein 013 kunnen gebruikmaken van het aanbod.

Het doel van het Steunpunt Hoogbegaafde Leerlingen is om scholen te ondersteunen bij de begeleiding van hoogbegaafde leerlingen in het reguliere of speciaal (basis)onderwijs. Hierbij staat het afstemmen van de pedagogische begeleiding en het didactische aanbod op de onderwijs- en ontwikkelbehoeften van hoogbegaafde leerling centraal.

Hierbij kan gedacht worden aan:

  • Begeleiding van de intern begeleider en de leerkracht
  • Deelname aan het ondersteuningsteam
  • Advies bij de didactische aanpak en het inhoudelijke leerstofaanbod (zoals compacten, verrijken en versnellen)
  • Advies bij de taakaanpak / werkhouding
  • Advies bij de sociale en/of emotionele begeleiding
  • Advies bij onderpresteren

Medewerkers

De steunpuntmedewerkers zijn orthopedagoog, psycholoog of leerkracht, gespecialiseerd in het onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen.

Werkwijze en kosten

De begeleiding is leerlinggebonden en kortdurend van aard, met als uiteindelijke doel de expertise van de school te vergroten, zodat passend onderwijs geboden kan worden aan de hoogbegaafde leerlingen binnen de school.

De begeleidingsvorm bestaat over het algemeen uit gesprekken en/of een observatie. De gesprekken vinden bij voorkeur plaats met de leerkracht, ouders en intern begeleider.

De school kan kosteloos twaalf uur ondersteuning aanvragen voor een leerling, gedurende de gehele schoolloopbaan. Als na de geboden hulp blijkt dat er meer ondersteuning nodig is voor de betreffende leerling, dient de school zelf de benodigde extra zorg in te kopen.

Voor de aanvraag van de ondersteuning vult de basisschool het aanmeldingsformulier in, dat te vinden is op de website van Plein 013. Op het formulier wordt kort aangegeven hoe (het vermoeden van) hoogbegaafdheid bij de betreffende leerling is gesignaleerd (bijvoorbeeld via DHH, SIDI, een IQ-test of een ander instrument), wat de aard van het probleem is en welke hulpvragen er liggen. Dit formulier mailt u naar w.v.beurden@plein013.nl

Naast begeleiding op leerlingniveau biedt Plein 013 begeleiding op schoolniveau vanuit het Steunpunt Hoogbegaafde Leerlingen. Dit houdt in dat ook schoolbrede vragen ondersteund kunnen worden.

Hierbij kan o.a. gedacht worden aan:

  • Meedenken over het beleid voor onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen
  • Meedenken over het aanbod op schoolniveau voor hoogbegaafde leerlingen (zowel in de klas als de plusklas)
  • Workshop / presentatie over een bepaald onderwerp m.b.t. hoogbegaafdheid
  • Aansluiten bij een teamvergadering / werkgroep om mee te denken over het onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen

De school kan kosteloos begeleiding op schoolniveau aanvragen door de hulpvraag te mailen naar w.v.beurden@plein013.nl. Vervolgens wordt intern bekeken welke steunpuntmedewerker de vraag op gaat pakken en contact opneemt met de betreffende school.

Steunpunt Hoogbegaafde Leerlingen is een project van Plein 013.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wendy van Beurden, coördinator Talent in Beeld.

w.v.beurden@plein013.nl

Telefoon 06-30429206

Plein013_LR088

background

Ontmoeten, verbinden, versterken