Taalklas

Voor wie is de Taalklas bedoeld?

Kinderen die de Nederlandse taal al wel spreken, maar een grote achterstand hebben op het gebied van woordenschat en van technisch en/of begrijpend lezen, komen in aanmerking voor de Taalklas. De achterstand moet een belemmering zijn voor een succesvolle schoolloopbaan. (Zie verder de toelatingscriteria.) Leerlingen uit groep 4 t/m 8 kunnen deelnemen aan de Taalklas. In de Taalklas wordt thematisch lesgegeven in mondelinge en schriftelijke taal, technisch en begrijpend lezen en uitbreiding van de woordenschat, waardoor de leerlingen hun taalachterstand kunnen inhalen.

Organisatie

De Taalklas wordt georganiseerd binnen een cirkel van basisscholen bij een minimum van 7 leerlingen. Het is afhankelijk van het aantal aanmeldingen of er een taalklas bij u in de buurt is. De kinderen gaan 2 dagen in de week, op maandag en dinsdag, naar een taalklas, zo dicht mogelijk in de buurt. De overige dagen blijven zij in hun eigen groep op de basisschool. Naast het intensieve taalprogramma wordt er op maandag en dinsdag geoefend met de rekenstof die meegegeven wordt door de klassenleerkracht. De kinderen maken regelmatig uitstapjes of nemen deel aan een activiteit, welke met het thema te maken heeft. Op deze manier worden de behandelde thema’s betekenisvol en concreet. De samenwerking tussen de taalklasleerkracht en groepsleerkracht vinden we erg belangrijk. De groepsleerkrachten worden in het begin van het schooljaar uitgenodigd voor een informatieve bijeenkomst. Daar zullen afspraken gemaakt worden voor het onderhouden van contacten en doorgeven van rapportage. Ook voor de ouders is er aan het begin van het schooljaar een informatieve bijeenkomst. Wij vragen hen nadrukkelijk actief mee te werken aan het stimuleren van lezen, het gezamenlijk kijken van tv programma’s zoals tv-jeugdjournaal en het maken van het huiswerk.

Aanmelding

Aanmelding gebeurt altijd met toestemming van ouders. De school stuurt het aanmeldingsformulier in voor 1 april. Er zijn kosten voor de basisschool aan verbonden: € 400.- per leerling. De gemeente Tilburg draagt automatisch bij in de kosten van de Taalklas. Voor de scholen uit de andere gemeenten geldt dat de betreffende gemeente akkoord moet gaan met een bijdrage van 2.600,- per leerling. De coördinator en directeur van Plein 013 nemen het besluit tot toelating. Zij kunnen de basisschool om toelichting vragen bij twijfel. Toelating: De leerling heeft een grote taalachterstand op het gebied van woordenschat en van technisch en/ of begrijpend lezen. Deze achterstand belemmert de leerling in zijn of haar schoolloopbaan. Voorwaarde voor deelname aan de Taalklas is dat er geen sprake is van een onder gemiddelde intelligentie of van een leerstoornis (dyslexie). De leerling beschikt over voldoende motivatie en werkhouding en er is geen sprake van gedragsproblematiek. De ouders zijn, naar het oordeel van de school betrokken bij plaatsing in de Taalklas. De criteria staan vermeld op het aanmeldingsformulier. Bij twijfel m.b.t. aanmelding kunt u contact opnemen met de coördinator.

Als na aanname de ouders en/of school de leerling terugtrekt, wordt de vergoeding van € 400.- in rekening gebracht.

m.delfgaauw@plein013.nl

Telefoon 013-21 00 145

Aanwezig ma-di-woe-vrijdag


Plein013_LR088background

Ontmoeten, verbinden, versterken