TaalTuin

De TaalTuin is een vorm van schakelklassen georganiseerd binnen de eigen school en bedoeld voor kinderen uit groep 3 of groep 4 of een combinatie daarvan. Met de Taaltuin wordt, binnen de eigen school, een programma aangeboden dat leidt tot het verminderen van taalachterstand bij kinderen. Tevens vindt een onderwijskwaliteitsverbetering op taalgebied plaats. Wat houdt De TaalTuin concreet in?

Een vaste leerkracht van de eigen school begeleidt een groepje van minimaal 8 leerlingen met een taalachterstand uit groep 3, groep 4 of een combinatie hiervan, gedurende 8 uren per week op vaste tijdstippen, in een apart daarvoor ingerichte ruimte in de school. Het doel van de TaalTuin is meer dan de gemiddelde progressie te halen.

Welke voorwaarden worden gesteld om deel te kunnen nemen?
•De school heeft minimaal 8 leerlingen met een taalachterstand uit groep 3 en/of groep 4, die een vaste groep gaan vormen gedurende een schooljaar met minimaal 8 contacturen per week. Zij worden begeleid door één en dezelfde leerkracht in een apart daarvoor ingerichte ruimte in de eigen school .
•De leerlingen hebben een aantoonbare taalachterstand (bijvoorbeeld V of IV op Cito Woordenschattoets), maar geen tot dan toe aangetoonde of vermoede sociaal-emotionele problemen en cognitieve achterstand.
•De leerkracht heeft een woordenschattraining gevolgd of gaat deze volgen en neemt deel aan de netwerkbijeenkomsten die 4 keer per jaar georganiseerd worden.
•De leerkracht is op de hoogte van de programma’s, het curriculum en de thema’s die in de groepen 3 en 4 gebruikt worden en sluit hierbij zoveel mogelijk aan. Op die manier wordt een doorgaande lijn bewerkstelligd. De lessen zijn een verdieping-uitbreiding-herhaling van de lessen / thema’s die in de basisgroepen worden aangeboden en zijn vooral gericht op woordenschatuitbreiding.
•Ouders moeten toestemming geven voor deelname.

Deelname aan de TaalTuin brengt een aantal verplichtingen met zich mee voor de deelnemende school:
•Twee keer per jaar deelname aan een overleg met de directeuren en/ of taalcoördinatoren van de deelnemende scholen (regiegroep)
•De school werkt planmatig aan de verbetering van de taalachterstanden.
•Aanleveren van resultaten van de leerlingen die deelnemen aan De taaltuin voor lange termijn onderzoek.
•Vier keer per jaar deelname aan netwerkbijeenkomsten door de leerkrachten van De TaalTuin.

TaalTuinen Schakelklassen Plein 013

Meer informatie bij Jet van Zantvoort, coördinator van de Schakelklassen

j.v.zantvoort@plein013.nl

Telefoon: 013-21 00 13 3

Aanwezig ma t/m do

Plein013_LR088

background

Ontmoeten, verbinden, versterken