Onderwijs aan zieke leerlingen

Wat als mijn kind langdurig ziek is of in het ziekenhuis is opgenomen?

Ook leerlingen met een chronische of levensbedreigende ziekte moeten onderwijs kunnen volgen. Daarnaast is het belangrijk dat zij de band met hun medeleerlingen en leraren behouden. Consulenten Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (COZL) ondersteunen ouders, leerlingen en de school hierbij. Een consulent helpt bijvoorbeeld bij het organiseren van lessen aan huis als een zieke leerling geen les kan krijgen van zijn eigen leraar. De consulenten OZL zijn er speciaal voor zieke leerlingen in het basis-, voortgezet en speciaal onderwijs. Ouders en de school van een zieke leerling kunnen een consulent OZL gratis inschakelen. De consulenten werken bij de onderwijsadviesbureaus en bij de educatieve voorzieningen van de Universitaire Medische Centra. Samen vormen de consulenten het landelijk netwerk Ziek zijn en Onderwijs (Ziezon).

Onderwijs aan zieke leerlingen is om meerdere redenen van belang:

• Door onderwijs houdt een zieke leerling een belangrijke verbinding met de buitenwereld en kan een isolement voorkomen worden.

• Onderwijs biedt houvast en perspectief.

• Als het onderwijs wordt voortgezet, wordt wellicht een leerachterstand voorkomen.

De wetten op het Passend Onderwijs stellen dat de scholen zelf verantwoordelijk zijn voor het verzorgen van onderwijs aan hun zieke leerlingen. De begeleiding van zieke leerlingen valt onder de basiszorgmiddelen van de school. De leerkrachten staan hier echter niet alleen voor. Zij kunnen een beroep doen op de dienstverlening van een consulent Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL).

 

De consulent OZL en de school maken in overleg afspraken over de vorm en inhoud van de ondersteuning.

De school kan de volgende ondersteuning verwachten:
* de afstemming tussen en samenwerking met ketenpartners, zoals ambulant begeleiders, leerplichtambtenaren, onderwijsconsulenten en centra voor jeugd en gezin
* het onderhouden van contact tussen de school, het ziekenhuis, de leerling en zijn ouders
* het geven van voorlichting en advies aan leraren over onderwijs aan zieke leerlingen
* het geven van informatie aan leraren, ouders, (zorg)professionals en klasgenoten over het omgaan met de zieke leerling
* het regelen van onderwijs en begeleiding van de zieke leerling thuis, in het ziekenhuis en op school
* het organiseren van lessen aan huis of in het ziekenhuis als de zieke leerling geen les kan krijgen van zijn eigen leraar
* het geven van informatie over ziekten en de mogelijke gevolgen voor schoolprestaties
* het maken van een plan van aanpak voor de zieke leerling, in samenwerking met de school
* de inzet van communicatiemiddelen, zoals een laptop of tablet

In alle gevallen blijft de school waar de zieke leerling staat ingeschreven verantwoordelijk voor het onderwijsaanbod. Dit is vastgelegd in de Wet Ondersteuning Onderwijs Zieke leerlingen (WOOZ).

Meer informatie:

Folder OZL Midden- en Oost-Brabant

Ga naar de website van Ziezon