Taal52

Sinds 2008 verzorgt het samenwerkingsverband de schakelklassen voor de gemeente Tilburg. Ze doet dit met veel overtuiging en inzet. De resultaten zijn goed. Voor vele kinderen die als nieuwkomer gaan deelnemen aan het onderwijs worden de kansen op een succesvolle onderwijscarrière vergroot door het aanbieden van een taalbad. De Taalscholen van Tilburg worden alom geprezen.

Ervaring leert dat kinderen die zo sterk zijn aangewezen op dit taalbad ook een risico lopen van terugval. De schoolvakanties, met name de lange zomervakantie, zijn onderbrekingen waarin de kinderen terugval vertonen. Ook de beperkte betrokkenheid van de ouders bij de taalontwikkeling is een risicofactor.

Taal52 is een programma dat probeert dit risico te verkleinen. Een aanbod van 52 weken taalontwikkeling in combinatie met een grotere ouderbetrokkenheid verkleint het afbreukrisico en vergroot het rendement van de Taalscholen.

Taal52 is een aanvulling op het bestaande onderwijsaanbod van de Schakelklassen. Het doel van Taal52 is om die kinderen die daarvan gebruik maken in de schoolvakanties een extra taalaanbod te doen waarbij de ouders bovendien nadrukkelijker betrokken worden en waardoor de terugval in de taalverwerving wordt verkleind.

De groepen zijn met maximaal 14 kinderen klein. De bezetting bestaat uit een leerkracht en een onderwijsassistent.

Taal52 is tevens een proeftuin om te ondervinden hoe 24/7 onderwijs voor risicogroepen kan worden ingericht. Zoveel als mogelijk wordt gebruik gemaakt van de bestaande onderwijsstructuur. Deelname aan Taal52 is modulair. Ouders kunnen kiezen voor deelname van een week of tweemaal een week als de betreffende schoolvakantie uit twee weken bestaat. In de zomervakantie kunnen ouders kiezen uit één, twee of drie blokken van elk twee weken.

In het aanbod van Taal52 staat de taalverwerving centraal, aanvullend op het taalaanbod van de schakelklassen. In verband met de belastbaarheid van kinderen wordt het taalaanbod op een meer spelende en verkennende wijze gedaan. Er is veel ruimte voor omgevingsonderwijs in wijk en stad.

Deelname aan Taal52 is voor ouders en scholen kosteloos. Er wordt gewerkt met een continue-rooster (9.00 uur – 14.30 uur). Er wordt voorzien in overblijven. Indien noodzakelijk wordt voorzien in vervoer naar de locatie.

Projectleider:

Anita van Tilborg      a.v.tilborg@plein013.nl


Plein013_LR088background

Ontmoeten, verbinden, versterkenImpressie  Taal52  Zomer