Naar een andere school

Scholen zullen zoveel mogelijk proberen om kinderen binnen de eigen reguliere school te helpen, al dan niet met inzet van extra ondersteuning. Voor heel veel kinderen lukt dit prima. Soms merkt de school dat ze niet kan bieden wat een kind nodig heeft. Ook niet als de school extra ondersteuning binnen de school inzet (bijv. middels een arrangement vanuit het SWV). De school gaat dan op zoek naar een alternatief. Een meer passende plek kan een speciale basisschool zijn of een school voor speciaal onderwijs. Deze scholen zijn er op ingericht om kinderen met grotere/zwaardere/complexe ondersteuningsvragen goed te kunnen begeleiden.

Als een school deze stap overweegt, bespreekt ze dat altijd eerst met de ouders. Samen met de ouders wordt dan gezocht naar een goede/passende school/plek. De school houdt daarbij zoveel mogelijk rekening met de wensen van de ouders. De school zelf is verantwoordelijk voor deze stap. Als ouders bezwaar hebben tegen deze stap dan kunnen ze dat kenbaar maken bij het schoolbestuur van de school.

Als de school een passende plek heeft gevonden voor uw kind, wordt er een toelaatbaarheidsverklaring aangevraagd.

Voordat een kind kan worden geplaatst/ingeschreven? op een speciale basisschool of een school voor speciaal onderwijs moet de school eerst een toelaatbaarheidsverklaring krijgen  van het samenwerkingsverband. Hiervoor wordt er een aanvraag ingediend bij Loket Plein 013. Loket Plein 013 bespreekt de aanvraag van het kind, twee onafhankelijke deskundigen brengen een advies uit. Het samenwerkingsverband maakt n.a.v. de deskundigenadviezen het besluit over het al dan niet toekennen van een TLV. Alleen de school kan een toelaatbaarheidsverklaring aanvragen.

Cluster 1 en Cluster 2

Voor kinderen die zijn aangewezen op extra ondersteuning op het gebied van spraak-taalontwikkeling en doofheid (cluster 2) en visusproblemen (cluster 1) geldt een andere procedure. Samenwerkingsverband Plein 013 kan geen toelaatbaarheidsverklaringen afgeven voor deze kinderen tot het onderwijs aan cluster 1 en 2. Samenwerkingsverband Plein 013 verwijst de scholen, ouders en instellingen dan ook eerst naar de commissie van indicatiestelling van het betreffende cluster. Cluster 1 en Cluster 2 hanteren nog de oude systematiek van de rugzak.

Loket Plein 013

Loket Plein 013 adviseert Samenwerkingsverband Plein 013 over de toelaatbaarheid tot het onderwijs op een SBO- of SO-school binnen Samenwerkingsverband Plein 013 en over het toewijzen van arrangementen op de eigen basisschool, die voor bekostiging van het samenwerkingsverband in aanmerking komen.

Loket Plein 013 heeft op iedere donderdag overleg. Loket Plein 013 heeft een multidisciplinaire  samenstelling, bestaat uit: een orthopedagoog/GZ-psycholoog, een psycholoog/onderwijskundige, een jeugdarts  en een schoolmaatschappelijk werker. De leden van Loket Plein 013 handelen en adviseren onafhankelijk en zonder last of ruggespraak met de bevoegde gezagsorganen en scholen van het samenwerkingsverband. Er zijn twee deskundigen die een advies uitbrengen. De deskundigenadviezen gaan over de zwaarte van de ondersteuningsbehoefte(n), of deze passend is bij een toelaatbaarheidsverklaring voor het SBO of het SO (categorie laag, midden en hoog) en de duur van de toelaatbaarheidsverklaring. Bij een aanvraag voor een arrangement op de eigen basisschool wordt een advies gegeven voor toekenning of afwijzing en bij een positief advies de duur van het arrangement, de inhoud van de extra ondersteuning en de toegekende vergoeding voor de extra ondersteuning. Het samenwerkingsverband neemt a.d.h.v. de deskundigenadviezen een besluit over het al dan niet toekennen of afwijzen van de toelaatbaarheidsverklaring of het arrangement. Indien een toelaatbaarheidsverklaring wordt  toegekend, wordt deze per post toegezonden aan de ouder(s)/verzorgers(s) met gezag, of indien deze is betrokken een voogd. Bij toekenning van arrangementen op de eigen basisschool worden de ouder(s)/verzorger(s) ingelicht door school.

Als het samenwerkingsverband een toelaatbaarheidsverklaring heeft afgegeven kunt u met de nieuwe school afspraken maken over de start op de nieuwe school (eerste schooldag, etc.).

 

Als het samenwerkingsverband een besluit neemt waar u het niet mee eens bent dan kunt u als ouder(s)/verzorger(s) hiertegen bezwaar aantekenen. Uw bezwaar wordt dan besproken in de Bezwaarcommissie van het samenwerkingsverband. Zie hiervoor de pagina bezwaar.