Naar een andere school

Scholen zullen zoveel mogelijk proberen om kinderen binnen de eigen school te helpen, al dan niet met inzet van extra ondersteuning. Voor heel veel kinderen lukt dit prima. Soms merkt de school dat ze niet kan bieden wat een kind nodig heeft. Ook niet als de school extra ondersteuning binnen de school inzet. De school gaat dan op zoek naar een alternatief. Een meer passende plek kan een speciale basisschool zijn of een school voor speciaal onderwijs. Deze scholen zijn er op ingericht om kinderen met zware ondersteuningsvragen goed op te vangen.

Als een school deze stap overweegt, bespreekt ze dat altijd eerst met de ouders. Samen met de ouders wordt dan gezocht naar een goede oplossing. De school houdt daarbij zoveel mogelijk rekening met de wensen van de ouders. De school zelf is verantwoordelijk voor deze stap. Als ouders bezwaar hebben tegen deze stap dan kunnen ze dat kenbaar maken bij het bestuur van de school.

Als de school een passende plek heeft gevonden voor uw kind nodigt de school de ouders en deze nieuwe school uit voor een gesprek. In dit gesprek wordt samen bekeken of er een goede oplossing is gevonden.

Voordat een kind kan worden geplaatst op een speciale basisschool of een school voor speciaal onderwijs moet de school eerst toestemming vragen bij het samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband bespreekt het dossiers van het kind en moet eerst een toelaatbaarheidsverklaring afgeven. Zonder deze toelaatbaarheidsverklaring kan het kind niet geplaatst worden op een speciale basisschool of school voor speciaal onderwijs. Alleen de school kan een toelaatbaarheidsverklaring aanvragen.

Cluster 1 en Cluster 2

Voor kinderen die zijn aangewezen op extra ondersteuning op het gebied van taal- spraakontwikkeling en doofheid (cluster 2) en visusproblemen (cluster 1) geldt een andere procedure. Samenwerkingsverband Plein 013 kan geen toelaatbaarheidsverklaringen afgeven voor deze clusters en verwijst de scholen, ouders en instellingen dan ook eerst naar de commissie van indicatiestelling van het betreffende cluster. Cluster 1 en Cluster 2 hanteren nog de oude systematiek van de rugzak.

Loket Plein 013

Als er vooraf goed vooroverleg is geweest tussen school, ouders en de nieuwe school dan kan de bespreking bij het samenwerkingsverband binnen enkele weken zijn afgerond.  Soms is een uitvoeriger bespreking nodig. Dan nodigt het samenwerkingsverband alle partijen uit voor een gezamenlijke bespreking. Deze bespreking vindt plaats in Loket Plein 013.

In Loket Plein 013 zitten onafhankelijke deskundigen die het dossier bestuderen en een advies uitbrengen aan het samenwerkingsverband. Als Loket Plein 013 het dossier van uw kind uitvoerig bespreekt, worden de ouders en de scholen daarbij altijd uitgenodigd. Kort na deze bespreking neemt het samenwerkingsverband een besluit over de toelaatbaarheidsverklaring.

Het is van groot belang voor uw kind dat u de bespreking bijwoont. U kunt uw zienswijze kenbaar maken en vertellen hoe het thuis gaat.

Als het samenwerkingsverband een besluit neemt waar u het niet mee eens bent dan kunt u als ouder hiertegen bezwaar aantekenen. Uw bezwaar wordt dan besproken in de Bezwaarcommissie van het samenwerkingsverband. Zie hiervoor de pagina bezwaar.

Als het samenwerkingsverband een toelaatbaarheidsverklaring heeft afgegeven kunt u met de nieuwe school afspraken maken over de eerste schooldag op de nieuwe school. Soms adviseren de scholen om deze eerste schooldag te koppelen aan een vakantieperiode zodat uw kind na een vakantie kan starten op de nieuwe school.

Plein013_LR074

Ontmoeten, verbinden, versterken

 

Loket Plein 013 wordt gevormd door:

Jacqueline Klerkx, GZ-psycholoog, orthopedagoog  (voorzitter)

Laila van Opstal, orthopedagoog

Monique de Koning, Jeugdarts

Rita van Poppel, Schoolmaatschappelijk werker

Rian Janssen, Plein 013

 

Loket Plein 013 komt elke donderdag bijeen

 

Reglement Loket Plein 013

Privacyreglement Loket Plein 013

 

Correspondentie adres:

Loket Plein 013

Postbus 1372

5004 BJ  Tilburg

Telefoon: 013-21 00 13 4