Beroep of Bezwaar

Soms neemt de school, het schoolbestuur of het samenwerkingsverband een besluit waar u het als ouders niet mee eens bent. Soms wilt u dan weten bij wie u beroep of bezwaar kunt aantekenen. Hieronder is in een schema aangegeven in welke situatie u beroep kunt aantekenen en bij wie u dat kunt doen.

Uw kind wordt niet toegelaten op een school

Nadat u uw kind schriftelijk heeft aangemeld bij de school heeft de school zes weken (mag eenmalig verlengd worden met vier weken) de tijd om te onderzoeken of uw kind extra ondersteuning nodig heeft en of de school uw kind de juiste ondersteuning kan bieden. Als de school de ondersteuning niet kan bieden dan meldt de school schriftelijk aan u dat zij uw kind niet kan inschrijven. De school zorgt daarna voor een passende andere plek (zorgplicht).

Dit geldt ook als uw kind een toelaatbaarheidsverklaring heeft maar niet wordt toegelaten op speciale basisschool of school voor speciaal onderwijs. De zorgplicht geldt ook voor deze scholen.

Voordat u besluit om een bezwaar aan te tekenen kunt u kosteloos gebruik maken van een onderwijsconsulent (www.onderwijsconsulenten.nl)

Als uw kind niet wordt aangenomen op een school kunt u bezwaar aantekenen bij:

U vindt dat uw kind niet de juiste ondersteuning krijgt op school

U moet dan bezwaar aantekenen bij het schoolbestuur van de school waar uw kind is ingeschreven. U kunt het adres van het schoolbestuur opvragen bij de school. Vaak staat dit adres ook vermeld op de website van de school.

Uw kind wordt geschorst of verwijderd van school

Het bestuur van de school kan uw kind schorsen. In het ergste geval kan het bestuur van de school uw kind verwijderen van school. Uw kind kan dan niet meer terugkeren. Verwijderen van school mag alleen als het bestuur een andere school voor uw kind gevonden heeft.

Voordat u besluit om een bezwaar aan te tekenen kunt u kosteloos gebruik maken van een onderwijsconsulent (www.onderwijsconsulenten.nl)

Als uw kind niet wordt aangenomen op een school kunt u bezwaar aantekenen bij:

  • Het schoolbestuur van de school waar uw kind is aangemeld
  • waarna beroep bij bestuursrechter of burgerlijke rechter
  • Landelijke geschillencommissie Passend onderwijs
  • College voor de Rechten van de Mens

U bent het niet eens met het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief van uw kind

Als de school denkt dat er voor uw kind extra ondersteuning moet worden ingezet dan zal de school dit bij u melden. De school gaat vervolgens met u in gesprek om de ondersteuningsbehoefte van uw kind vast te stellen. Daarna zal de school een ontwikkelingsperspectief opstellen. Ouders moeten instemmen met het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief.

Als u het niet eens bent met het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief kunt u bezwaar aantekenen bij:

Meer informatie:

Folder voor Ouders

Folder voor Scholen

U bent het niet eens met de beslissing van het samenwerkingsverband over de Toelaatbaarheidsverklaring

De school van uw kind heeft een toelaatbaarheidsverklaring gevraagd bij het samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband geeft géén toelaatbaarheidsverklaring of wijkt af van wat is gevraagd. Niet alleen de school maar ook ouders kunnen als direct belanghebbenden bezwaar aantekenen. U kunt dan terecht bij de Bezwaarcommissie van het samenwerkingsverband. Deze onafhankelijke commissie onderzoekt of er correct is gehandeld door het samenwerkingsverband. De commissie kan geen nieuwe beslissing afdwingen. Zij adviseert aan het samenwerkingsverband. De commissie heeft een eigen reglement: Reglement Bezwaaradviescommissie Plein 013

Bezwaaradviescommisie Plein 013, t.a.v. de voorzitter, Postbus 1372, 5004 BJ, Tilburg

Samenstelling van de commissie: De heer Jos Derksen (voorzitter), Mevrouw Tinie Knoors, De heer Tiny Spijkers

U bent het niet eens met de beslissing van het samenwerkingsverband over het toegekende bedrag voor het arrangement

De school van uw kind heeft een arrangement gevraagd bij het samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband geeft géén arrangement of wijkt af van wat is gevraagd. Niet alleen de school maar ook ouders kunnen als direct belanghebbenden bezwaar aantekenen. U kunt dan terecht bij de Bezwaarcommissie van het samenwerkingsverband. Deze onafhankelijke commissie onderzoekt of er correct is gehandeld door het samenwerkingsverband. De commissie kan geen nieuwe beslissing afdwingen. Zij adviseert aan het samenwerkingsverband. De commissie heeft een eigen reglement: Reglement Bezwaaradviescommissie Plein 013

Bezwaaradviescommisie Plein 013, t.a.v. de voorzitter, Postbus 1372, 5004 BJ, Tilburg

Samenstelling van de commissie: De heer Jos Derksen (voorzitter), Mevrouw Tinie Knoors, De heer Tiny Spijkers

U bent het niet eens met de beslissing van het samenwerkingsverband om uw kind (niet langer) toe te laten tot een van de voorzieningen

Uw kind wordt door de basisschool aangemeld voor een van de voorzieningen van het samenwerkingsverband. Bijvoorbeeld een Taalschool, Intermezzo of een Talentklas. Het kan zijn dat op grond van de criteria uw kind niet wordt geplaatst. Ook kan het voorkomen dat een kind niet langer meer wordt toegelaten tot de voorziening.

Niet alleen de school maar ook ouders kunnen als direct belanghebbenden bezwaar aantekenen. U kunt dan terecht bij de Bezwaarcommissie van het samenwerkingsverband. Deze onafhankelijke commissie onderzoekt of er correct is gehandeld door het samenwerkingsverband. De commissie kan geen nieuwe beslissing afdwingen. Zij adviseert aan het samenwerkingsverband.

De commissie heeft een eigen reglement: Reglement Bezwaaradviescommissie Plein 013

Bezwaaradviescommisie Plein 013, t.a.v. de voorzitter, Postbus 1372, 5004 BJ, Tilburg

Samenstelling van de commissie: De heer Jos Derksen (voorzitter), Mevrouw Tinie Knoors, De heer Tiny Spijkers


Plein 013 is een samenwerkingsverband van scholen in Tilburg en omgeving. We zetten ons in om voor alle leerlingen in onze regio in de basisschoolleeftijd een onderwijsaanbod te doen dat passend is bij hun ondersteuningsbehoefte. We doen dit bij voorkeur in de gewone basisschool. Ouders, leraren en kinderen zijn in het proces van Passend onderwijs de belangrijkste partners. Voor doorgaande lijnen en afstemming, werken we nauw samen met andere partners, die ouders en scholen daarbij ondersteunen.