Extra ondersteuning

De school bepaalt of extra ondersteuning moet worden ingezet voor een goede ontwikkeling van uw kind. Ze doet dit altijd in goed overleg met u.

Als extra ondersteuning nodig is, zal de school aangeven waarom dit nodig is en hoe deze extra ondersteuning wordt ingezet.

Als door de school is vastgesteld dat extra ondersteuning moet worden ingezet dan maakt de school een zogenaamd Ontwikkelingsperspectief (OPP) op. Soms is hiervoor aanvullend onderzoek nodig om het Ontwikkelingsperspectief goed te kunnen bepalen. Daarnaast kan de school informatie gebruiken over eerder verleende hulp en ondersteuning en behaalde leerresultaten. De school spreekt met u, kijkt naar de thuissituatie en doet eventueel aanvullende observaties of onderzoek. Als ze voldoende informatie heeft, stelt de school het ontwikkelingsperspectief van uw kind op.

In het Ontwikkelingsperspectief van uw kind is beschreven waarom uw kind is aangewezen op extra ondersteuning, de doelen, waar deze ondersteuning uit bestaat en wat het te verwachten uitstroomprofiel is voor uw kind.

De school voert overleg met u over het Ontwikkelingsperspectief voor uw kind. U kunt daarbij aanvullende informatie over uw kind overleggen. Bijvoorbeeld over uw thuissituatie.

De school maakt ook afspraken met u over de voortgang van het ontwikkelingsperspectief. Tenminste één keer per jaar bespreekt de school dit met u.

Voor de volgende leerlingen zijn scholen verplicht een ontwikkelingsperspectief op te stellen:

  • leerlingen in de reguliere basisschool waarbij de school heeft vastgesteld dat extra ondersteuning noodzakelijk is;
  • alle leerlingen in het speciaal basisonderwijs;
  • alle leerlingen in het speciaal onderwijs;
  • alle leerlingen in het praktijkonderwijs.

Basisscholen hoeven geen ontwikkelingsperspectief op te stellen voor leerlingen die ondersteuning krijgen die in de basisondersteuning zit, zoals aanvullende begeleiding bij dyslexie of kortdurende remedial teaching.

Maak afspraken

Het is verstandig om aan het begin van het schooljaar verwachtingen uit te spreken en duidelijke afspraken met de school te maken over de ontwikkeling van uw kind. Ook kunt u afspreken hoe vaak u bij elkaar zit om de voortgang te bespreken. Gedurende de schoolperiode zal het perspectief van uw kind steeds duidelijker worden. Daarom evalueert de school elk jaar met u het ontwikkelingsperspectief en stelt het waar nodig bij.

Meer info: Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs

Zie ook: naar een andere school en bezwaar

Plein 013 is een samenwerkingsverband van scholen in Tilburg en omgeving. We zetten ons in om voor alle leerlingen in onze regio in de basisschoolleeftijd een onderwijsaanbod te doen dat passend is bij hun ondersteuningsbehoefte. We doen dit bij voorkeur in de gewone basisschool. Ouders, leraren en kinderen zijn in het proces van Passend onderwijs de belangrijkste partners. Voor doorgaande lijnen en afstemming, werken we nauw samen met andere partners, die ouders en scholen daarbij ondersteunen.