Arabisch      Turks      Pools      Engels

Wat is een samenwerkingsverband?

In het samenwerkingsverband maken de scholen afspraken over hoe de extra ondersteuning voor kinderen geregeld is en hoe het beschikbare geld hiervoor wordt ingezet en verdeeld. Deze afspraken worden vastgelegd in een ondersteuningsplan. Het plan wordt voor een aantal jaren opgesteld. Het idee daarbij is dat scholen binnen een samenwerkingsverband heel gericht kunnen nagaan wat er nodig is om voor hun leerlingen ondersteuning op maat te organiseren. Er is een apart samenwerkingsverband voor de scholen voor voortgezet onderwijs.

Het samenwerkingsverband Passend onderwijs bestaat uit 83 basisscholen, 4 speciale basisscholen en 5 scholen voor speciaal onderwijs.

De spelregels die we afspreken worden opgesteld in een ondersteuningsplan, waarin staat hoe het toelatingsbeleid is, hoe de toewijzing van extra ondersteuning wordt georganiseerd en welke visie we hebben op passend onderwijs. Ook staat in het ondersteuningsplan welke basisondersteuning iedere school in de regio moet bieden en hoe zij u informeren over onze activiteiten. Daarnaast hebben wij tot taak om te beslissen of een leerling wordt toegelaten tot een school voor speciaal basisonderwijs of een school voor speciaal onderwijs. Het bevoegd gezag van de school waar uw kind is aangemeld of is ingeschreven, vraagt hiervoor bij ons een toelaatbaarheidsverklaring aan.

Kaartje regio Plein 013

Plein 013 is een samenwerkingsverband van scholen in Tilburg en omgeving. We zetten ons in om voor alle leerlingen in onze regio in de basisschoolleeftijd een onderwijsaanbod te doen dat passend is bij hun ondersteuningsbehoefte. We doen dit bij voorkeur in de gewone basisschool. Ouders, leraren en kinderen zijn in het proces van Passend onderwijs de belangrijkste partners. Voor doorgaande lijnen en afstemming, werken we nauw samen met andere partners, die ouders en scholen daarbij ondersteunen.