Overleg met de gemeenten

Op overeenstemming gericht overleg (OOGO)
Plein 013 maakt afspraken over de manier waarop alle leerlingen in de regio zo goed mogelijk ondersteuning krijgen. Deze afspraken worden vastgelegd in het ondersteuningsplan. Plein 013 voert op overeenstemming gericht overleg (OOGO) met de gemeenten over het concept ondersteuningsplan. De gemeente is immers verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de leerplicht, het leerlingenvervoer, de onderwijshuisvesting en het achterstandenbeleid. En per 1 januari 2015 wordt de gemeente verantwoordelijk voor de zorg voor jeugd.

Handreiking ‘De Verbinding’
De PO-Raad, VO-raad en VNG hebben in nauwe afstemming met de ministeries van OCW en VWS een handreiking opgesteld om zowel gemeenten als samenwerkingsverbanden te ondersteunen bij de invoering van passend onderwijs. De handreiking biedt inhoudelijke bouwstenen voor het voeren van het OGOO over het ondersteuningsplan.

Thema’s in het OOGO
De volgende thema’s kunnen in het overleg ter sprake komen:

  • samenhang in de ondersteunings- en hulpstructuur voor jeugd en gezinnen, in scholen en gemeenten
  • de overgang van het primair naar het voortgezet onderwijs en van vmbo naar mbo
  • thuiszitters
  • leerlingenvervoer
  • onderwijshuisvesting
  • aansluiting onderwijs op de arbeidsmarkt

Nieuwsgierig? Bekijk de animatie op YouTube.

Plein 013 is een samenwerkingsverband van scholen in Tilburg en omgeving. We zetten ons in om voor alle leerlingen in onze regio in de basisschoolleeftijd een onderwijsaanbod te doen dat passend is bij hun ondersteuningsbehoefte. We doen dit bij voorkeur in de gewone basisschool. Ouders, leraren en kinderen zijn in het proces van Passend onderwijs de belangrijkste partners. Voor doorgaande lijnen en afstemming, werken we nauw samen met andere partners, die ouders en scholen daarbij ondersteunen.