Zorg voor de jeugd

Schoolbesturen en gemeenten
Goede afstemming tussen schoolbesturen en gemeenten is belangrijk. Daarom zal het samenwerkingsverband Plein 013 het opgestelde ondersteuningsplan afstemmen met de gemeente(n). Hierover voeren het bestuur en de gemeente verplicht overleg. Vooruitlopend op de invoering van de Wet passend onderwijs en de stelselwijziging jeugd kunnen schoolbesturen en gemeenten proefdraaien om passend onderwijs en zorg voor jeugd zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Lees meer over de stelselwijziging jeugd op www.zorgwijzer.nl/faq/jeugdzorg

Plein 013 en gemeenten
De Wet Passend Onderwijs vraagt om een goede afstemming en samenwerking tussen gemeenten en regionale samenwerkingsverbanden. Gemeenten moeten zowel met het samenwerkingsverband PO als VO afspraken maken over de afstemming tussen onderwijs, jeugdzorg en andere taken. Omgekeerd hebben samenwerkingsverbanden in hun werkgebied meestal met meerdere gemeenten te maken. Dat betekent dat gemeenten ook met elkaar zullen moeten samenwerken.

Samenwerkende gemeenten in Midden-Brabant
Negen gemeenten in Midden-Brabant hebben een gezamenlijke koers uitgezet over de manier waarop ze de frontlijn gaan inrichten. Onder de naam Frontlijn-Toegang regio Hart van Brabant hebben zij afspraken gemaakt in een kadernotitie. In een brochure hebben zij schematisch op een rij gezet wat deze afspraken voor de verschillende gemeenten betekenen. Alle gemeenten onderschrijven het belang van investeren in de basis, vroegtijdig hulp verlenen en samenwerking met onder andere onderwijs. Wel is het zo dat per gemeente de inrichting van de frontlijn wat anders verloopt. In de brochure een overzicht.

De Frontlijn_Toegang in de negen gemeenten Regio Hart van Brabant 19112014

Kaartje over de Servicewijken in Tilburg

 

Plein013_LR020

Ontmoeten, verbinden, versterken

 

Plein 013 is een samenwerkingsverband van scholen in Tilburg en omgeving. We zetten ons in om voor alle leerlingen in onze regio in de basisschoolleeftijd een onderwijsaanbod te doen dat passend is bij hun ondersteuningsbehoefte. We doen dit bij voorkeur in de gewone basisschool. Ouders, leraren en kinderen zijn in het proces van Passend onderwijs de belangrijkste partners. Voor doorgaande lijnen en afstemming, werken we nauw samen met andere partners, die ouders en scholen daarbij ondersteunen.