Plein013 > Nieuws > Niet gecategoriseerd > Overdrachtsformulier PO-VO voor (hoog)begaafde leerlingen

Overdrachtsformulier PO-VO voor (hoog)begaafde leerlingen

Het is belangrijk dat in de overdracht van (hoog)begaafde leerlingen van PO naar VO geen informatie verloren gaat en het VO meteen een helder beeld heeft van de ondersteuningsbehoeften. Hiervoor is een document ontwikkeld dat dient als uitwerking/aanvulling op het huidige DOD. We vragen leerkrachten van groep 8 dit overdrachtsformulier de komende periode te benutten bij leerlingen die (hoog)begaafd zijn.

Hieronder lees je meer over hoe dit document tot stand is gekomen.

Context: doorgaande lijn PO-VO voor (hoog)begaafde leerlingen

In 2019 heeft Plein 013 samen met Portvolio een aanvraag gedaan voor een subsidie HB bij het ministerie OC&W. In deze subsidieaanvraag werd onder andere het belang beschreven van een doorgaande lijn voor (hoog)begaafde leerlingen binnen het PO en VO. Een van de activiteiten die zijn ondernomen om te komen tot een doorgaande lijn is het PO-VO netwerk. In het tweede subsidiejaar zijn er 4 netwerkbijeenkomsten georganiseerd. Hierbij werd als doel gesteld dat leerkrachten – in sommige gevallen de experts HB – vanuit het PO en VO elkaar leerden kennen en dat er een dialoog ontstond over hoe men tegemoet kon komen aan een meer doorgaande lijn voor de genoemde doelgroep. Tijdens deze bijeenkomsten in het tweede subsidiejaar is er veel informatie uitgewisseld door de mensen in het werkveld over werkwijzen, manieren van signaleren en welke knelpunten er op dit moment zijn aangaande het creëren van een doorgaande lijn.

Vaste structuur voor bijeenkomsten

Op basis van de feedback die de voorbereidingscommissie van deze bijeenkomsten ontving is het programma in het derde (en laatste) subsidiejaar bijgesteld. Een van de zaken die vanuit de deelnemers sterk naar voren kwam is dat ze in de eerste plaats behoefte hadden aan een vast kennisonderdeel, waar actuele en op recente inzichten gebaseerde informatie werd gedeeld. Een andere behoefte was het creëren van een tastbaar ven praktisch product voor het werkveld om de doorgaande lijn bij de overstap van PO naar VO beter te kunnen waarborgen. Dit heeft geleid tot het invoeren van een vaste structuur voor bijeenkomsten. Voortaan bestaan deze uit:

  1. een kennissessie waar informatie “gehaald” kan worden;
  2. een werkmoment waarbij men aan de slag gaat met de creatie van een tastbaar en praktisch product voor het werkveld;
  3. het delen van good practices vanuit het PO en VO, gericht op creëren en stimuleren van een doorgaande lijn.

 

DOD-overdrachtsformulier aanvulling PO-VO

Tijdens de eerdere bijeenkomsten gaven zowel PO als VO aan dat er in de overdracht van de kinderen van PO naar VO informatie verloren ging over de ondersteuningsbehoeften van de leerlingen. Beide partijen gaven aan dat sommige problemen in het VO voorkomen konden worden, wanneer de onderwijsbehoeften beter in beeld waren geweest. Het product dat is ontworpen (punt 2 hierboven) is dan ook ontstaan vanuit de behoefte vanuit het werkveld PO en VO. Hier hebben leerkrachten/HB-experts van verschillende stichtingen en scholen aan meegewerkt.

In verschillende bijeenkomsten is er gewerkt aan het document en er zijn verschillende feedbackrondes geweest om het document aan te scherpen. Vanuit het werkveld wordt het document als aanvulling gezien op het bestaande DOD. Vanuit het werkveld wordt er een meerwaarde gezien om dit document als handreiking aan te bieden bij de overdracht dit jaar van (hoog)begaafde leerlingen. Het zou zowel leerkrachten uit het PO kunnen helpen om inzicht te krijgen in de informatie die voor het VO belangrijk is om vanaf het eerste moment goed te kunnen aansluiten bij de ondersteuningsbehoeften van deze leerlingen.

Download het formulier