Ondersteuningsplanraad

Plein013 > Over ons > Ondersteuningsplanraad

De samenwerkingsverbanden passend onderwijs zijn verplicht een ondersteuningsplanraad in te stellen. In deze ondersteuningsplanraad (OPR) zijn ouders en personeel van de scholen vertegenwoordigd. Zij worden gekozen door en uit de medezeggenschapsraden van de scholen binnen het samenwerkingsverband. De OPR heeft instemmingsbevoegdheid ten aanzien van het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband

Voordat het ondersteuningsplan kan worden uitgevoerd moet het worden voorgelegd aan de ondersteuningsplanraad. Daarin zitten 6 ouders en 6 personeelsleden van de scholen. De belangrijkste taak van de ondersteuningsplanraad is het beoordelen en goedkeuren van het ondersteuningsplan. Ook kan de ondersteuningsplanraad onderwerpen die zij belangrijk vindt met het bestuur van het samenwerkingsverband bespreken of op eigen initiatief adviezen geven.

De OPR heeft een reglement, een statuut en een huishoudelijk reglement, deze zijn te vinden op de pagina Downloads.

Heb je vragen aan de OPR? Dan kun je een e-mail sturen naar ondersteuningsplanraad@plein013.nl

Meer informatie over passend onderwijs?