Plein013 > Nieuws > Niet gecategoriseerd > Belangrijk bericht voor leerkrachten groep 8 en intern begeleiders

Belangrijk bericht voor leerkrachten groep 8 en intern begeleiders

Het is belangrijk dat groep 8 leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte zo snel mogelijk, maar uiterlijk medio april 2024, contact opnemen met de VO school van hun keuze. Zij komen namelijk in aanmerking voor niveau 3 ondersteuning. Hoe eerder er contact gelegd wordt met de VO school, hoe groter de kans op een succesvolle plaatsing met bijbehorende ondersteuning! In dit bericht lees je belangrijke informatie over de doelgroep, de route en wie wat doet (PO, VO en ouders).

Doelgroep omschrijving voor niveau 3 ondersteuning

Niveau 3 ondersteuning is bedoeld voor leerlingen met complexe problematiek, die een hogere frequentie en intensiteit (meerdere malen per week of dagelijks) aan ondersteuning nodig hebben, zowel binnen als buiten de klas. Het gaat om leerlingen die het reguliere lesprogramma volgen; zij worden dus niet elk uur van de dag begeleid maar op dagelijkse basis. Deze leerlingen worden middels een Ontwikkeling Perspectief Plan (OPP) begeleid. Daarnaast vindt er frequent afstemming plaats met ouders en/of betrokken hulpverlening.

Een nadere toelichting bij de doelgroep en de benodigde ondersteuning:

  • De leerling loopt bijvoorbeeld meerdere keren per week vast in zijn prikkel- of emotieverwerking, waardoor hij een begeleide time-out nodig heeft of een aangepaste werkplek.
  • De leerling heeft vaker dan wekelijks hulp nodig bij de planning en organisatie van zijn studie om te leren hoe hij het overzicht kan behouden. Of er is (huiswerk)begeleiding nodig met extra aandacht voor studievaardigheden en/of executief functioneren.
  • De leerling heeft behoefde aan meer structuur en veiligheid. Dit kan worden aangeboden door interventies binnen de klas.
  • De leerling heeft behoefte aan intensievere sociaal-emotionele ondersteuning. Dit kan zowel individueel als in groeps- of klassenverband zijn en verzorgd worden door een ambulant begeleider, mentor en/of docent.

Route en stappenplan van PO naar VO bij ondersteuningsroute 3

In bijgevoegd stappenplan en schema is terug te vinden wat er nodig is om niveau 3 ondersteuning te kunnen inzetten en welke taak ouders, het PO en VO hebben. Dit stappenplan mag je ook delen met ouders.
Elke VO school die aangesloten is bij samenwerkingsverband Portvolio heeft enkele plekken beschikbaar voor deze leerlingen en hun ondersteuningsbehoeften.

Heb je vragen of wil je meer informatie?

Neem contact op met Ilja Lukasik, lid adviesteam en coördinator ASS netwerk Portvolio, via i.lukasik@portvolio.nl.