Met wie werken we samen

Plein013 > Partners > Met wie werken we samen

Om passend onderwijs te laten slagen werkt Samenwerkingsverband Plein 013 samen met diverse partners die extra ondersteuning kunnen bieden.

Hieronder kunt u lezen wie onze partners zijn én welke ondersteuning zij bieden.

Kinderen met een visuele beperking (cluster 1)

Onderwijs arrangementen voor visueel beperkte kinderen binnen Plein 013 worden verzorgd door Visio of Bartiméus. Deze koepelorganisatie verzorgt onderwijs en extra ondersteuning voor blinde en slechtziende kinderen in Nederland. Een kwart van de kinderen met een visuele beperking is aangewezen op een specifieke onderwijssetting van Bartiméus of Visio. De overige 75% van deze kinderen volgt thuisnabij onderwijs op reguliere scholen en krijgt daarbij ambulante ondersteuning vanuit Visio of Bartiméus.

Wanneer leraren, ouders of andere verwijzers vermoeden dat een kind een visuele beperking heeft, kunnen de ouders hun kind aanmelden bij Visio of Bartimeus. Na aanmelding worden er diverse onderzoeken gedaan (visueel functie, pedagogisch-didactisch, psychologisch e.d.) en op grond van de resultaten van deze onderzoeken beoordeelt de Commissie van Onderzoek van de instelling of de leerling valt binnen de landelijke toelatingscriteria wat recht geeft op onderwijs op hun onderwijsinstelling of ambulant onderwijskundige begeleiding van Visio of Bartimeus.

Afhankelijk van de ernst van de visuele beperking en de hulpvragen van de leerling wordt er een bepaald arrangement met of zonder bekostiging toegekend.

Voor meer informatie zie:

Kinderen met een auditieve beperking en/of een taalontwikkelingsstoornis (TOS) (cluster 2)

Plein 013 werkt samen met Kentalis (Vught) en Auris Florant. Deze organisaties verzorgen onderwijs, begeleiding en ondersteuning aan kinderen met een auditieve beperking en/of een taalontwikkelingsstoornis (TOS).

Voor meer informatie zie:

Kinderen met dyslexie (gemeentelijke regelingen)

Binnen de regio van ons samenwerkingsverband hebben de gemeenten en het onderwijs afspraken gemaakt om het dyslexiebeleid op elkaar af te stemmen. Zo zorgen zij ervoor dat kinderen daadwerkelijk de juiste zorg krijgen. Als de school gehandeld heeft volgens het Protocol Leesproblemen en Dyslexie en dit niet voldoende lijkt, dan kan de school – in overleg met de ouders – afwegen of het kind in aanmerking zou kunnen komen voor een nader onderzoek naar dyslexie. De school dient dan een aanvraag in bij het toegangsteam Dyslexie: toegangdyslexie@tilburg.nl. Het toegangsteam toetst of het dossier compleet is en of het protocol goed is toegepast. Als het toegangsteam het dossier goedkeurt, stuurt de school het dossier naar de beoogde aanbieder om het onderzoek te doen.

Mocht het gaan om de gemeente Alphen dan moet de aanmelding en het schooldossier naar het samenwerkingsverband ‘RSV Breda e.o.’. Als het samenwerkingsverband het dossier goedkeurt, ontvangen de ouders/verzorgers een ondertekend advies van het samenwerkingsverband. Hiermee kunnen zij naar een gecontracteerde zorgaanbieder, die het diagnostisch onderzoek  uitvoert

Meer informatie is te vinden op https://www.zorginregiohartvanbrabant.nl/. Zoek op ‘Dyslexie’.

Kinderen die jeugdhulp nodig hebben

Elke school binnen het samenwerkingsverband heeft een professioneel ondersteuningsteam. Op iedere school is een schoolmaatschappelijk werker, jeugdverpleegkundige/jeugdarts (GGD) en leerplichtambtenaar verbonden. Zij nemen deel aan het ondersteuningsteam. De aansluiting van het reguliere onderwijs op de jeugdhulp is daarmee georganiseerd.

Meer informatie is te vinden op https://www.zorginregiohartvanbrabant.nl/

Kinderen (met passend onderwijs) die naar het voortgezet onderwijs gaan

Samenwerkingsverband Plein 013 werkt samen met Samenwerkingsverband Portvolio.

In de buurt gebeurt het

“In de buurt gebeurt het” is het programma waarin schoolbesturen met partners in de wijk de komende periode gaan samen werken om ervoor te zorgen dat zo veel mogelijk kinderen in de eigen buurt naar school kunnen. We werken hierbij samen met diverse partners waaronder de gemeenten: Alphen, Goirle, Hilvarenbeek, Oisterwijk, Tilburg en onderwijscoöperatie T-PrimaiR.

Meer informatie zie www.indebuurtgebeurthet.nl

Thuiszitterspact

Samenwerkingsverband Plein 013 werkt samen met de gemeenten en ketenpartners om ervoor te zorgen dat thuiszitten wordt voorkomen en geen enkel kind langer dan 3 maanden thuis zit zonder passend aanbod. Vanuit het samenwerkingsverband vindt er structureel overleg plaats met de leerplicht. Afspraken hieromtrent zijn vastgelegd in het convenant Thuiszitterspact met de daarbij behorende werkagenda Thuiszitterspact. 

Regiegroep PO Onderwijs-jeugdhulp

Om de samenwerking tussen onderwijs en (jeugd)hulp/gemeente(n) te verbeteren is de Regiegroep PO ingericht. Meer informatie zie: Regiegroep PO

Leertafel

Er is gewerkt aan de opzet van een leertafel waar middels bespreking van casuïstiek, trends en ontwikkelingen naar boven kunnen komen die mogelijk aanleiding kunnen zijn voor het aanpassen van processen en werkagenda’s.

Meer informatie over passend onderwijs?