Beroep en bezwaar

Plein013 > Ouders > Beroep en bezwaar

Soms neemt de school, het schoolbestuur of het samenwerkingsverband een besluit waar u het als ouders/verzorgers niet mee eens bent. Soms wilt u dan weten bij wie u beroep of bezwaar kunt aantekenen. Hieronder is in een schema aangegeven in welke situatie u beroep kunt aantekenen en bij wie u dat kunt doen.

Nadat u uw kind schriftelijk heeft aangemeld bij de school heeft de school zes weken (mag eenmalig verlengd worden met vier weken) de tijd om te onderzoeken of uw kind extra ondersteuning nodig heeft en of de school uw kind de juiste ondersteuning kan bieden. Als de school de ondersteuning niet kan bieden dan meldt de school schriftelijk aan u dat zij uw kind niet kan inschrijven. De school zorgt daarna voor een passende andere plek (zorgplicht).

Ook als uw kind een toelaatbaarheidsverklaring heeft maar niet wordt toegelaten op een speciale voorziening of school voor speciaal (basis)onderwijs geldt de zorgplicht.

Voordat u besluit om een bezwaar aan te tekenen kunt u kosteloos gebruik maken van een onderwijsconsulent (www.onderwijsconsulenten.nl)

Als uw kind niet wordt aangenomen op een school kunt u bezwaar aantekenen bij:

  • Het schoolbestuur van de school waar uw kind is aangemeld waarna beroep bij bestuursrechter of burgerlijke rechter;
  • College voor de Rechten van de Mens

U moet dan bezwaar aantekenen bij het schoolbestuur van de school waar uw kind is ingeschreven. U kunt het adres van het schoolbestuur opvragen bij de school. Vaak staat dit adres ook vermeld op de website van de school.

Het bestuur van de school kan uw kind schorsen. In het ergste geval kan het bestuur van de school uw kind verwijderen van school. Uw kind kan dan niet meer terugkeren. Verwijderen van school mag alleen als het bestuur een andere school voor uw kind gevonden heeft.

Voordat u besluit om een bezwaar aan te tekenen kunt u kosteloos gebruik maken van een onderwijsconsulent (www.onderwijsconsulenten.nl)

Als uw kind wordt geschorst of verwijderd van school kunt u bezwaar aantekenen bij:

  • Het schoolbestuur van de school waar uw kind is aangemeld waarna beroep bij bestuursrechter of burgerlijke rechter;
  • College voor de Rechten van de Mens

Als de school denkt dat er voor uw kind extra ondersteuning moet worden ingezet dan zal de school dit bij u melden. De school gaat vervolgens met u in gesprek om de ondersteuningsbehoefte van uw kind vast te stellen. Daarna zal de school een ontwikkelingsperspectief opstellen. Ouders/verzorgers moeten instemmen met het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief.

Als u het niet eens bent met het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief kunt u bezwaar aantekenen bij:

  • Het schoolbestuur van de school waar uw kind is aangemeld waarna beroep bij bestuursrechter of burgerlijke rechter;
  • College voor de Rechten van de Mens

De school van uw kind heeft een toelaatbaarheidsverklaring gevraagd bij het samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband geeft géén toelaatbaarheidsverklaring of wijkt af van wat is gevraagd. Niet alleen de school maar ook ouders/verzorgers kunnen als direct belanghebbenden bezwaar aantekenen. U kunt dan terecht bij de Bezwaarcommissie van het samenwerkingsverband. Deze onafhankelijke commissie onderzoekt of er correct is gehandeld door het samenwerkingsverband. De commissie kan geen nieuwe beslissing afdwingen. Zij adviseert aan het samenwerkingsverband. De commissie heeft een eigen reglement: Reglement Bezwaaradviescommissie Plein 013

Ouders kunnen een beroep doen op de externe vertrouwenspersoon voor het volgende wanneer deze situatie zich voordoet.

Als ouders de externe vertrouwenspersoon benaderen, zal die eerst luisteren naar het verhaal. Daarna wordt samen gekeken welke vervolgstappen er mogelijk zijn.

Voor ouders zijn aan het inschakelen van de externe vertrouwenspersoon geen kosten verbonden.

U kan contact opnemen met Annelies de Waal (Vertrouwenswerk.nl), tel 06-33646887.

Contactgegevens

Bezwaaradviescommisie Plein 013, t.a.v. de voorzitter, Postbus 1372, 5004 BJ, Tilburg

Samenstelling van de commissie:

  • De heer Jos Derksen (voorzitter);
  • Mevrouw Tinie Knoors;
  • De heer Tiny Spijkers.

Het samenwerkingsverband is daarnaast aangesloten bij een landelijke bezwaaradviescommissie ter beslechting van besluitvormingsgeschillen en/of andere handelingen in het kader van het samenwerkingsverband. (onderwijsgeschillen.nl)

Meer informatie over het in beroep gaan?