Advies en toeleiding

Plein013 > Scholen > Advies en toeleiding

De school is de eerst verantwoordelijke voor de toeleiding naar extra ondersteuning. Bij het bepalen van de extra ondersteuning maakt de school of voorschoolse voorziening optimaal gebruik van de intern aanwezige deskundigheid. De ouders van het kind zijn daar altijd bij betrokken.

Wat het samenwerkingsverband doet

De verantwoordelijkheid van het samenwerkingsverband rondom advisering en toeleiding omvat de volgende zaken:

  • Zorgen voor een procedure en beleid rondom arrangementen op de eigen basisschool.
  • Zorgen voor een procedure en criteria voor plaatsing van leerlingen op scholen voor SBO en SO.
  • Voorzien in een zorgvuldige advisering en besluitvorming bij de beoordeling van aanvragen voor de toelaatbaarheid tot speciale onderwijsvoorzieningen (zoals Talentklas en de Parelklas).
  • Zorgen dat toelaatbaarheidsverklaringen op regionaal niveau verstrekt worden op basis van een landelijk afgesproken format, zodat scholen voor speciaal (basis)onderwijs niet onnodig worden belast met veel verschillende aanvraagprocedures.
  • Zorgen dat toelaatbaarheidsverklaringen voor cluster 3 waar mogelijk/gewenst voor de gehele schoolperiode worden verstrekt, zodat alleen herzien wordt wanneer een van de betrokken partijen dat nodig vindt.
  • Zorgen voor een procedure en beleid voor terug- of overplaatsing naar scholen voor BaO.

Plein 013 heeft een Adviescommissie en Toelaatbaarheidscommissie (TLC) die zich bezig houdt met bovenstaande zaken.

Voor meer informatie zie: de Procedure advies, toeleiding, plaatsing en terugplaatsing

Handige folders

Als een kind op school zit en blijkt dat er extra ondersteuning nodig is, wat zijn dan de stappen? We hebben compacte folders gemaakt waarin we beschrijven hoe het proces van advies, toeleiding en plaatsing gaat. Daarin lees je ook wie (school, ouders, Adviescommissie) wanneer betrokken is.

Liever een gedrukte versie? Vraag deze aan bij de school of mail naar adviescommissie@plein013.nl.

De bureaudienst

De Adviescommissie heeft een bureaudienst die bereikbaar is voor bijvoorbeeld:

  • het inplannen van een adviesgesprek
  • korte algemene adviesvragen
  • het afstemmen of een aanvraag voor een adviesgesprek nodig is
  • vragen over de werkwijze van de adviescommissie

 

Bereikbaarheid

De bureaudienst is van maandag t/m donderdag te bereiken van 8.30 tot 12.00 uur.

Is de bureaudienst in gesprek? Mail dan een terugbelnotitie naar adviescommissie@plein013.nl. We doen ons best om je dan diezelfde dag nog te bellen.

Werkwijze aanvraag adviesgesprek

Het aanvragen van een adviesgesprek gebeurt sinds november 2023 via onze bureaudienst.

Er kan pas een aanvraag van een adviesgesprek gedaan worden vanaf ondersteuningsniveau 2b. Er moet een OPP zijn, de leerling is besproken binnen een zorgteam of ondersteuningsteam, en als de begeleider passend onderwijs is betrokken.

Mocht er om een andere reden toch behoefte zijn aan een adviesgesprek dan kun je dit afstemmen met de bureaudienst. De adviesgesprekken kunnen gevoerd worden op maandagmiddag, dinsdagmiddag, woensdagmiddag, donderdagochtend en donderdagmiddag.

Meer informatie over het Ouder- en jeugdsteunpunt?