Advies en toeleiding

Plein013 > Scholen > Advies en toeleiding

De school is de eerst verantwoordelijke voor de toeleiding naar extra ondersteuning. Bij het bepalen van de extra ondersteuning maakt de school of voorschoolse voorziening optimaal gebruik van de intern aanwezige deskundigheid. De ouders van het kind zijn daar altijd bij betrokken.

De verantwoordelijkheid van het samenwerkingsverband m.b.t. advisering en toeleiding heeft betrekking op de volgende onderwerpen:

  • Zorgen voor een procedure en beleid m.b.t. arrangementen op de eigen basisschool.
  • Zorgen voor een procedure en criteria voor plaatsing van leerlingen op scholen voor SBO en SO.
  • Het samenwerkingsverband voorziet in een zorgvuldige advisering en besluitvorming bij de beoordeling van aanvragen voor de toelaatbaarheid tot speciale onderwijsvoorzieningen (zoals Talent en de Parelklassen).
  • Zorgen dat toelaatbaarheidsverklaringen op regionaal niveau verstrekt worden op basis van een landelijk afgesproken format, zodat scholen voor speciaal (basis)onderwijs niet onnodig worden belast met veel verschillende aanvraagprocedures.
  • Zorgen dat toelaatbaarheidsverklaringen voor cluster 3 waar mogelijk/gewenst voor de gehele schoolperiode worden verstrekt, zodat alleen herzien wordt wanneer een van de betrokken partijen dat nodig vindt.
  • Zorgen voor een procedure en beleid voor terug- of overplaatsing naar scholen voor BaO.

De verantwoordelijkheid van het samenwerkingsverband m.b.t. advisering en toeleiding wordt vormgegeven middels de Adviescommissie en Toelaatbaarheidscommissie (TLC).

Voor meer informatie zie: de Procedure advies, toeleiding, plaatsing en terugplaatsing

Meer informatie over het Ouder- en jeugdsteunpunt?