Organisatie

Plein013 > Over ons > Organisatie

Samenwerkingsverband Plein 013 is een stichting van 13 schoolbesturen. De stichting kent drie formele organen:

  1. het Bestuur;
  2. de Raad van Toezicht
  3. de Deelnemersraad

Bestuur

De stichting heeft een organisatorische scheiding van bestuur en toezicht.
De Bestuurder functioneert als stichtingsbestuur.

Raad van Toezicht (RvT)

De Raad van Toezicht functioneert als intern toezichthoudend orgaan. De RvT bestaat uit:

  • De heer drs J.W.C.J.M. de Kort (voorzitter)
  • Mevrouw dr F.B.R. Zachariasse (vice-voorzitter)
  • Mevrouw drs S.M. Nauta-Vendel RA (lid)

Deelnemersraad

De stichting heeft een Deelnemersraad, waarin de aangesloten schoolbesturen zijn vertegenwoordigd. De Deelnemersraad kent als doel het uitvoering geven aan het mede-eigenaarschap en daartoe op directe en voortdurende wijze betrokken zijn bij de voorbereiding en uitvoering van strategische en beleidsbepalende beslissingen binnen het samenwerkingsverband.

Ondersteuningsplanraad (OPR)

Het samenwerkingsverband kent daarnaast een ondersteuningsplanraad; dit is het medezeggenschapsorgaan waarin ouders en leerkrachten worden vertegenwoordigd. Meer informatie hierover vind je hier.

Meer informatie over passend onderwijs?