In de buurt gebeurt het

Plein013 > Scholen > In de buurt gebeurt het

De komende jaren werken we met elkaar toe naar inclusiever onderwijs in de buurt. Dit betekent dat scholen en andere partners in buurten samenwerken om voor elk kind dat extra ondersteuning nodig heeft, thuisnabij een passende plek te vinden. We doen dit onder de naam ‘In de buurt gebeurt het’, een initiatief van Plein 013 in samenwerking met de gemeenten Alphen, Goirle, Hilvarenbeek, Oisterwijk en Tilburg.

De kern van het programma is dat scholen de basisondersteuning versterken en dat ze de extra ondersteuning (op SBO-niveau) uitbreiden.

Wat gebeurt er in de buurten?

Hieronder kun je meer lezen over wat er in de verschillende buurten gebeurt.

Tilburg West

Tilburg West: buurtontwikkelplan

In Tilburg West is er elke 6 weken een bijeenkomst voor IB’ers en directeuren van de verschillende scholen. Samen hebben ze een buurtontwikkelplan (BOP) gemaakt waarin het aanbod en de ambities staan.

Onze missie

‘Passende ontwikkelkansen voor ieder kind in de wijk’

Onze missie is dat ieder kind in Tilburg West nabij thuis een passende onderwijsplek vindt en behoudt, passend om zichzelf optimaal te ontwikkelen en zich gelukkig te voelen.

Onze ambities

Verrijkingsinitiatief Wijk West ‘Peers013 West’

De Xpect013 scholen van Tilburg West verzorgen een wijkgerichte ontmoetingsdag ‘Peers013 West’ voor leerlingen met kenmerken van (hoog)begaafdheid vanaf leerjaar 5 t/m leerjaar 7.

TOM 2.0  

Door de inzet van TOM op de scholen is sprake van snelle toegang tot de juiste professionals en van integraal samenwerken met diverse partners, zowel intern als extern. Dit met als doel om de focus bij problematiek te verschuiven van curatief naar preventief.

TOM versterkt de zorgstructuur binnen de scholen en ondersteunt in de regie en samenwerking bij complexe zorg, waarbij een laagdrempelige toegang tot professionals zichtbaar is voor ouders.

Makersklas  

De Xpect013 scholen in Tilburg West verzorgen een wijkgerichte ontmoetingsdag ‘Makersklas’. Deze is bedoeld voor leerlingen met praktijkgerichte onderwijsbehoeften vanaf leerjaar 7 en 8.

Onderzoeker in de wijk 

Binnen de wijk West hebben we een onderzoeker (orthopedagoog) in de wijk die de 4 scholen – Antares, Hubertus, Jeanne d’Arc en Wandelbos – de mogelijkheid biedt voor het afnemen van een intelligentie onderzoek. Door dit onderzoek kan achterhaald worden waar problemen vandaan komen en hoe scholen in samenwerking met ouders en eventueel externen het kind het beste kunnen ondersteunen.

Andere ambities

Daarnaast willen we:

  • nog meer samenwerking tussen kinderopvang en basisonderwijs, tussen BAO en SBO en tussen BAO en SO;
  • een doorgaande lijn inclusief BSO in de buurt aanbieden;
  • ouders met een andere taal of cultuur blijven betrekken via de Ouderkamer;
  • wijktijd: een aanbod hebben van 7.00 tot 19.00 uur.

Volop samenwerking

Samenwerking op alle niveaus staat hierin centraal. De IB’ers in Tilburg West hebben ook eigen bijeenkomsten. Er is een IB-west coördinator die gezamenlijk gefaciliteerd wordt en die dit organiseert. Door regelmatig uit te wisselen staat IDBGH volop op de agenda.

Wil je meer weten over de aanpak in Tilburg West? Dan kun je contact opnemen met Krista Voets, directeur van basisschool Antares, via krista.voets@xpect013.nl.

Tilburg Oud-Reeshof

Tilburg Oud-Reeshof: Charlie

Op 1 november 2023 is Charlie geïntroduceerd in de buurt Oud-Reeshof in Tilburg. Charlie is er voor ouders en verzorgers in de buurt Oud-Reeshof die kinderen hebben van 0 tot en met 6 jaar en die vragen hebben over fijn wonen, leven, opvoeden en educatie in de buurt. Charlie bestaat uit drie dingen:

  1. een kennismakingsdoosje dat ouders via consultatiebureau, kinderopvang of school krijgen;
  2. de website www.charliehelpt.nl met informatie over fijn wonen, leven en opvoeden op basis van acht ontwikkelgebieden (zie afbeelding);
  3. Team Charlie.

 

Charlie is een initiatief van kinderopvang, scholen en ondersteunende personen en organisaties uit de buurt Oud-Reeshof. Samen vormen zij Team Charlie. Ze helpen ouders graag verder wanneer ze dat nodig hebben. Charlie is dichtbij en persoonlijk.

Laagdrempelig

Heidi Baars, van Xpect 013, was nauw betrokken bij de ontwikkeling. Zij vertelt: “Die laagdrempeligheid is echt belangrijk. Dat mensen vragen durven stellen en de juiste weg weten te vinden. Dat we het samen doen, vind ik echt mooi. De naam Charlie is voor iedereen, het is in meerdere talen een bekende naam en is afgeleid van Charles Rey de Carle. Charles Rey kocht Rey’s Hof, een landgoed dat in de 17e eeuw in het gebied van de huidige Reeshof lag. Dat maakt Charlie dus echt van ons.”

Charlie is bedacht tijdens een designsessie in de Smart Start-pilot Onderwijs Tilburg. Heidi Baars was hierbij: “We zijn samen met buurtbewoners, leerkrachten, de gemeente, de GGD en bedrijven uit de buurt gaan brainstormen vanuit de onderzoeksvraag ‘Hoe kunnen we voor kinderen van 0 tot 7 jaar in Oud-Reeshof, met de kracht uit de wijk door middel van preventie, het hoge aantal beschikkingen jeugdhulpverlening verminderen?’. Het idee ontstond dat er meer nodig is voor kind om zich goed te ontwikkelen naast onderwijs en voeding. Daardoor zijn we op de acht genoemde ontwikkelgebieden uitgekomen. We hebben een prototype van Charlie gemaakt en dat zijn we verder gaan uitwerken.”

Tilburg Noord-Vlashof

Tilburg Noord-Vlashof: samenwerken en uitwisselen op allerlei niveaus

De buurt Tilburg Noord-Vlashof bestaat uit basisscholen De Regenboog, De Lochtenbergh, Aboe El-Chayr en De Vlashof. Samenwerking staat centraal in deze buurt, onder andere tussen kinderopvang en onderwijs en tussen IB’ers. Zo wordt er geleerd van en met elkaar.

Essam El Mouwafik, directeur van Islamitische basisschool Aboe el-Chayr, vertelt er meer over:

“Elke maand hebben we een KOPO-overleg. Dit houdt in dat de directeuren van kinderopvang en primair onderwijs elke maand aan de hand van een agenda met elkaar in gesprek gaan. Soms sluit daar ook de omgevingsmanager bij aan of andere partijen die dan iets willen inbrengen wat betrekking heeft op de buurt.

Daarnaast is er ook een IB-netwerk waar professionals en experts met elkaar in gesprek gaan. Inmiddels zijn ook de ambitiegroepen van IDBGH geformeerd en zijn ze allemaal met hun topics aan de slag gegaan om de buurt te versterken.

Daarnaast komen we regelmatig bij elkaar binnen om vragen te stellen of informatie uit te wisselen. Indien gewenst vragen we subsidies aan voor een gezamenlijk project en trekken we samen op als het gaat om de ouderkamer(s) en zomerscholen.”

Goirle Alphen Riel

Goirle Alphen Riel: ’t Ley-Lint overleg

Bij de start van IDBGH in de buurt Goirle Alphen Riel, is er gestart met ’t Ley-Lint overleg. Dit werd georganiseerd op de verschillende scholen in de buurt en als onderdeel van het programma was er altijd een rondleiding op de school. Aan de start hebben we geïnventariseerd welke onderwerpen en thema’s leven en deze hebben een plek gekregen binnen de overleggen. Ketenpartners die bij de onderwerpen/thema’s betrokken waren werden hiervoor ook uitgenodigd. Denk aan leden van de ondersteuningsteams en collega’s van het VO en S(B)O. Er wordt gewerkt in carrouselvorm: het eerste deel is plenair en daarna worden specifieke vragen en casuïstiek in kleine groepjes besproken. Dit leidt ook tot concrete opbrengsten: de deelnemers geven aan dat het grotere netwerk meer mogelijkheden biedt om kennis over te dragen, samen te werken, elkaar makkelijker te vinden en samen aan de slag te gaan.

Uitgegroeid tot netwerkbijeenkomst

Nu, twee en een half jaar later, is ’t Ley-Lint overleg uitgegroeid tot een netwerkbijeenkomst van de buurt waarbij de doorgaande lijn PO-VO, Jonge Kind Netwerk, Ondersteuningsteam & onderwijsbehoeften vaste plekken gaan krijgen op de agenda. Ze hopen ernaartoe te kunnen werken dat ook leerkrachten kunnen aansluiten bij deze netwerkbijeenkomsten, zodat ze samen kunnen professionaliseren en groeien naar een buurt waarbij zoveel mogelijk kinderen thuisnabij onderwijs kunnen krijgen.

Wil je meer weten over dit overleg en hoe ze dit in deze buurt hebben gerealiseerd? Dan kun je contact opnemen met Teatske Bekkema via teatske.bekkema@etuda.nl/teatskebekkema@hetgroenelint.nl.

 

Goirle Alphen Riel: samen buurten

Vanuit (in) de buurt (gebeurt het) Goirle Alphen Riel werd dit schooljaar dankzij NPO middelen vanuit de gemeente Goirle en Alphen ‘Samen buurten’ georganiseerd. Professionals uit onderwijs, opvang en hun ketenpartners ontmoeten elkaar bij diverse lezingen rondom onderwerpen die vanuit het veld zijn gekozen. Er wordt samen gebuurt over kennisdeling, kennisvergroting en samenwerking met als doel thuisnabij onderwijs voor elk kind. Onderwerpen die zijn aangeboden zijn Traumasensitief lesgeven (Anton Horeweg), Externaliserend gedrag (Giel Vaessen), Rekenproblemen voorkomen (Arlette Buter), Versterken van leesonderwijs (Onderwijs maak je samen/ Janneke de Wolf), Sensorische profielen (Robert de Hoog), Leer- en veerkracht (Leer- en veerkracht – Milou Segers), Zelfbeeld van een jong kind (Steven Pont). Alle lezingen worden 4 keer door het schooljaar heen aangeboden, wat het voor leerkrachten laagdrempelig maakt om aan te sluiten. Bij de tussenevaluatie blijkt dat de meerderheid van de leerkrachten meer dan één lezing volgen en het de ambassadeurs van Samen Buurten weinig kost om ze hiertoe te bewegen.

Twee lezingen van Steven Pont zijn extra speciaal omdat hierbij ook ouders zijn uitgenodigd. We kunnen nu al stellen dat Samen buurten succesvol is en vraagt om een passend vervolg.

Wil je meer weten? Dan kun je contact opnemen met Teatske Bekkema via teatske.bekkema@etuda.nl/teatskebekkema@hetgroenelint.nl.

Jouw buurt in the picture? Leuk!

We willen graag elke buurt onder de aandacht brengen om anderen – met name professionals van scholen en partners – te inspireren. Hiervoor is jullie hulp en input nodig. Deze vragen kunnen daarbij helpen:

  • Op welke manier werken jullie in jullie buurt samen? Met een overleg, een tool of op andere wijze?
  • Hoe werken jullie samen om de basis- en extraondersteuning te versterken?
  • Hebben jullie een concreet voorbeeld dat past bij passend of inclusief onderwijs? Bijvoorbeeld een leerling die dankzij gezamenlijke inspanningen in de buurt naar school is kunnen blijven gaan?

Stuur jouw voorbeeld naar Femke Janssen via f.janssen@plein013.nl.