Hier staan we voor

Plein013 > Over ons > Hier staan we voor

Missie

In de beleidsnota ‘Evaluatie en verbeteraanpak passend onderwijs’ van 4 november 2020 wordt de opdracht voor samenwerkingsverbanden nog een keer duidelijk omschreven: “Samen zorgen voor passende ondersteuning voor elke leerling in ons samenwerkingsverband”.

Plein 013 committeert zich aan de volgende missie:

“We werken toe naar inclusievere onderwijsvoorzieningen met behoud en doorontwikkeling van het speciaal onderwijs naar specialistische netwerken, zodat leerlingen met en zonder ondersteuningsbehoefte steeds vaker naar dezelfde school kunnen, (zoveel mogelijk) in de dezelfde klas zitten, samen spelen of elkaar ontmoeten op het schoolplein.“

Visie

De voorgestelde verbeteraanpak omvat zeven uitgangspunten die de visie voor het passend onderwijsbeleid weergeven. Plein 013 wil aan deze uitgangspunten zo goed mogelijk tegemoet komen.

 1. De ondersteuningsbehoefte is leidend;
 2. De leerling wordt gehoord;
 3. De leraar wordt ondersteund en toegerust;
 4. De ouder is gelijkwaardig partner;
 5. Er is een dekkend netwerk van voorzieningen in elke regio;
 6. Er is transparantie en verantwoording over ondersteuningsmiddelen;
 7. Er is sprake van een acceptabele administratieve belasting.

Bij het realiseren van de genoemde missie en visie gaat Plein 013 uit van eenheid in verscheidenheid: kinderen, ouders, leraren en scholen zijn verschillend en werken samen op basis van solidariteit en vertrouwen.

Ambitie

De ambitie voor de komende planperiode kan als volgt worden samengevat:

Werken aan inclusiever onderwijs in de buurt. Dit betekent

a) de realisatie van een hoog niveau van basisondersteuning op elke basisschool en
b) de uitbreiding van extra ondersteuning op SBO-niveau binnen elke buurt. Alle hiervoor benodigde afspraken met schoolbesturen en netwerkpartners worden gemaakt en alle hiervoor benodigde bestuurlijke en organisatorische randvoorwaarden worden op orde gebracht.

Om onze ambities te realiseren, hebben we samen met alle betrokken partijen 6 speerpunten geformuleerd voor de periode 2022-2025. De speerpunten zijn:

 1. Hoog niveau van basisondersteuning en geïntegreerde extra ondersteuning.
 2. Dekkend aanbod van gespecialiseerd onderwijs.
 3. Constructieve samenwerking met netwerkpartners.
 4. Professionele advies- en toeleidingsfunctie.
 5. Betrokken en goed geïnformeerde ouders.
 6. Professionele plan-, verantwoordings- en verbetercyclus.

Meer informatie over passend onderwijs?