Zo werkt passend onderwijs

Plein013 > Ouders > Zo werkt passend onderwijs

Elk kind heeft recht op goed onderwijs en goede ondersteuning, liefst op een reguliere school. Op die manier zorgen we er samen voor dat zoveel mogelijk kinderen in de eigen buurt naar school gaan. Als een kind meer ondersteuning nodig heeft, dan kan er (tijdelijk) extra begeleiding op school, hulp van een deskundige of speciaal (basis)onderwijs aangevraagd worden.

Meer informatie over passend onderwijs leest u op de website van de overheid.

Zorgplicht

Scholen moeten ervoor zorgen dat elk kind een passende onderwijsplek krijgt. Ook als het kind extra begeleiding en ondersteuning nodig heeft. Deze verplichting voor scholen heet zorgplicht. De zorgplicht geldt voor kinderen die al op school zitten en kinderen die worden aangemeld. De school zoekt in overleg met de ouders/verzorgers een passende plek. De opties zijn:

  • de eigen school;
  • een andere basisschool in de buurt die de ondersteuning wel kan bieden;
  • een school voor speciaal (basis)onderwijs.

Met de zorgplicht wil de overheid voorkomen dat kinderen van school naar school worden gestuurd. Bijvoorbeeld omdat er op de school van keuze geen passend onderwijs voor ze is.

Basisondersteuning

Basisondersteuning is de ondersteuning die op elke school binnen Plein 013 geboden wordt. Het samenwerkingsverband stelt de basisondersteuning vast. Elk schoolbestuur is vervolgens verantwoordelijk voor de kwaliteit en uitvoering van de basisondersteuning voor de onder haar bevoegdheid vallende scholen. Het is de ambitie van Plein 013 om de basisondersteuning naar een hoger niveau te brengen. Voor de uitvoering van de basisondersteuning beschikken schoolbesturen over geld van het samenwerkingsverband.

Extra ondersteuning

Extra ondersteuning komt ‘bovenop’ de basisondersteuning en omvat aanvullende interventies, zoals de inzet van (eigen) onderwijskundige en pedagogische specialisten. Elke school beschrijft in het schoolondersteuningsprofiel (SOP) welke extra ondersteuning zij kan bieden en hoe zij dat organiseert. Het schoolondersteuningsprofiel kunt u vinden op de website van de school of in de schoolgids.

Advies en toelating

Als een school een hulpvraag heeft over de ondersteuning van uw kind, kan deze worden gesteld aan de adviescommissie van Plein 013. Als dit gebeurt is het gehele ondersteuningsteam van de basisschool al betrokken: de leerkracht heeft zowel met ouders/verzorgers, als de intern begeleider en de begeleider passend onderwijs, als de GGD, schoolmaatschappelijk werk en eventueel leerplicht de verschillende opties besproken. De adviescommissie van Plein 013 denkt mee over welke aanpak, expertise, ondersteuning of plek het best passend kan zijn en/of welke wegen nog bewandeld kunnen worden. De adviescommissie, kan indien nodig een expert inschakelen, bijvoorbeeld op het gebied van hoogbegaafdheid, motoriek, taal, etc. De adviescommissie wordt ook betrokken bij het afgeven van een arrangement op de eigen basisschool of de toelating tot een speciale voorziening of het speciaal (basis)onderwijs.

Ook bij kinderen die op een peutercentrum, kinderdagverblijf of voorschoolse voorziening (behandelgroep, specialistisch kinderdagverblijf) zitten, kan de adviescommissie meedenken. Bijvoorbeeld als nog niet duidelijk is welke vorm van onderwijs passend is bij uw kind.

Arrangement op de eigen basisschool

De basisschool kan een arrangement op de eigen school aanvragen bij Plein 013. Bijvoorbeeld als de ondersteuningsbehoefte van uw kind vergelijkbaar zijn met kinderen die naar het speciaal (basis)onderwijs gaan. In plaats van een verwijzing naar een speciale voorziening of het speciaal (basis)onderwijs, ontvangt de eigen basisschool geld om de ondersteuning voor uw kind zelf te regelen. Het bedrag dat de school ontvangt is afhankelijk van wat uw kind nodig heeft aan ondersteuning.

Speciale voorzieningen

In de regio van Plein 013 zijn verschillende speciale voorzieningen; Parel- en Talentklassen. De Parelklas is een voorziening op 2 basisscholen in Tilburg:  De Wegwijzer en Vrije School Tiliander. In samenwerking met SO De Bodde geeft de Parelklas invulling aan passend onderwijs aan kinderen die zeer speciale hulp nodig hebben. Deze kinderen zijn zeer moeilijk lerend en hebben een IQ dat ligt tussen 35 en 60. Op deze scholen horen de leerlingen van de Parelklas er gewoon bij. Ze spelen en leren met elkaar en met de kinderen uit de reguliere groepen. Vanaf groep 1/2 kunnen kinderen worden geplaatst in een Parelklas.

De Talentklassen vormen een speciale voorziening voor hoogbegaafde leerlingen uit de groepen 4 tot en met 8 op de Jan Ligthart Driecant, genaamd Talent. Talent biedt voltijd onderwijs voor hoogbegaafde kinderen in de regio Plein 013 voor wie in het reguliere onderwijs onvoldoende tegemoet kan worden gekomen aan hun specifieke (onderwijs-)behoeften. Denk daarbij aan het compacten en verrijken van leerstof, de ontwikkeling van leren leren, van executieve functies, de dagelijkse omgang met gelijkgestemden en het sociaal emotioneel functioneren. Bij Talent krijgen deze kinderen les en worden begeleid in kleine groepen door gespecialiseerde leerkrachten. Voor meer informatie zie de website van de Jan Ligthart Driecant.

De Parel- en Talentklassen zijn voorzieningen voor alle kinderen binnen het samenwerkingsverband. De kinderen worden ingeschreven op de school waar deze speciale voorziening is ingericht.

Speciaal (basis)onderwijs

Als bovenstaande ondersteuning niet voldoende is, kan uw kind (tijdelijk) verwezen worden naar het speciaal (basis)onderwijs. Er wordt naar gestreefd om uw kind zo snel mogelijk terug te laten gaan naar de reguliere school. Zolang het nodig is, blijven kinderen op het speciaal (basis)onderwijs. Er is een toelaatbaarheidsverklaring nodig om een plek op het speciaal (basis)onderwijs te krijgen. De (huidige) basisschool vraagt een toelaatbaarheidsverklaring aan bij Plein 013. Plein 013 heeft 6 weken tijd om de aanvraag te beoordelen en te besluiten of de toelaatbaarheidsverklaring wordt toegekend en voor welke periode. Ouders/verzorgers en de (huidige) school ontvangen bericht over het besluit.

Indien er een toelaatbaarheidsverklaring is afgegeven kunt u uw kind zelf aanmelden op het speciaal (basis)onderwijs. U heeft mogelijk al contact opgenomen voor een rondleiding, kennismaking of voor het ophalen van informatie.

De toelaatbaarheidsverklaring wordt voor een bepaalde periode afgegeven. Loopt de termijn van de toelaatbaarheidsverklaring af, dan kan worden besloten dat uw kind wordt teruggeplaatst naar een reguliere basisschool of er wordt een verlenging van de toelaatbaarheidsverklaring aangevraagd. Plein 013 beoordeelt deze aanvraag weer.

Meer informatie over passend onderwijs?